Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

52.4 Geschenk voor de Jeücd;

„ Maar bij is niet meer, en ik kan het droevig denkbeefd, „ dat hij van zijnen Zoon in het graf heeft meêgenoomen, „ niet uic mijne ziel uitwisfen. Oordeel nu mijn Vriend, „ of mijne traatien niet billijk zijn."

„ Kinderen 1 draagt bij het leven van uwe Ouderen „ zorg , dat gij , na hunnen dood, nooit zulke billijke „ reden van kwelling in uwe ziel moogt omdraagen." —

Uit de Verklaaringe van een Vijftiental Vaderlandfche Spreekwoorden , zullen wij hec Eerfte en Tweede opgeeven. —

Het eerfte is —■ Kom ik over den bond, zoo kom ik over den ftaart. —

' „ Dit fpreekwoord (zeggen onze Schrijvers) wordt zeer dikwijls gebruikt, om te kennen te geeven , dat men de ligte dingen gemakkelijk kan volbrengen, als men de zwaare is te boven gekomen. Dit is nu wel. Maar is u bekend van waar die fpreekwoord gekomen is ? Men meenc, dat het deezen oorfprong heeft: „ Wanneer een jongen zoo ver kan fpringen, als een hond lang is, dat hij in eenen tweeden fprong ook wel zoo ver kan komen, als de ftaart lang is, dat is over den geheelen hond, om dat fommigen den ftaart kort hebben , ot' gekromd draagen: dus wie. over den bond komt, komt ook ligt lijk over den ftaart." Maar dat is geheid mis: Ik wil u anders leeren. Gij weet wel, dat Zeeland voorheen vast is geweest aan Holland en Vlaanderen ;' maar dat de Zee , van tijd tot tijd , de Rivieren , die door Zeeland, naar Zee liepen, wijder gemaakt heeft; dat zij naderhand dieper inboorde, en dat daar uit zijn voordgekomen die verfchillendè Eilanden , waar uit Zeeland nu beftaat. Maar gij weer, misfehien, niet, dat de Stroom, die deeze Provintie van Vlaanderen affcheidt , reeds in de XlIIde Eeuw zoo breed was, en nu nog veel breeder is, dan in dien tijd; dat deeze Stroom nu den naam draagt van de Westerfcbelde of de Hond of Hont; dat deeze Stroom voorbij Vlisfin<ren. Biervliet, Ter Neufe. Saftingen, Lillo, en meer

. andere plaatfen naar Antwerpen oploopt bij den Vloed der Zee en van Antwerpen af bij de ebbe naar de Zee: dat hij bij Antwerpen den naam van Schelde voert; doch, laager af, bij Ter Neufe'en Biervliet, de Waterfcbelde of Hond wordt geheeten; dat hij aan Zee voorbij Vlisftngen en daar omftreeks zeer breed is, en, bij bogten, fraaller

. loopt naar en voorbij Antwerpen: Gij kunt dat duidelijk op de kaart zien. Wanneer 'er nu een zwaare Wind of r - Storm

Sluiten