is toegevoegd aan uw favorieten.

Den Hollandschen weeklykschen nieuwsvertelder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tiflotdinaii, «rgaperd r.p gew?est, onder tipderen vastgefteld en bwfsldt .;■ Dat ftaande d? „ gaderin^derineerer St^ v^llajpfen W#r1gand, d«Riiira r & aal d £

„ dan aan de Leden van Hon Ed. 'Groot-Mog. Vergadering de Honneurs mogen b wTz e n en da? „ gedumende-ide week, wanneer Hoogstdezelve vergaderen' ; altoos eene Compagnie C^vaVervm» „ den Standaart de Wacht moeup betrekken, en'-de ttoaneuö *ls -bl&zuT^n^noert b wyLT ,, mitsgaders dat de zogenaamde Sudhouderlvke-PooA, doot welke niemand, van w„ carter l'A IVf* ^n.St^roe^er, vermat t* ryden , ',(<** dax.-.B#l&, d^.dowAgt' daa.vk, /„ JÉ Voörfic Eettw, door een voornaam Ambasladeur van ecr! der-ceifte Moordlied™ van F„™n, u eene pieg.je Notificatie vetz.cht^wierd gewerd ,)<„ ^r^|=Wnle^iitcEn%;^ „ «tUftiègft de a^deté iWtenaot drtoegaalgen »aWhe.lHn«ti.bc5*»irft,beten-^èndïfmn » Voorts verneemt men nog, dat de aatraordrnaks Verging ,,an Heeren GaorimittaerdiTaaden,, voor welke omboden en gecompareerd ..zvn de Luin-npnt-Geneia .1 <;an,'n, 't. r T Major Klaren 'de tMMS^^

gehad op;de pleg-ttge oyergaaf-der nieuwe Vaandelen aan-de iHóllanalcfte Garde, 'hettV™zege, aar morgen ( Maandag; „ hetgewoone Parad=,ul,r,iWt te gelcnkdea» «Bende de voSn Vaandel,-uit de Vcrpdermg van Hun td. Mog..dooi een ComWndVahteJ.aaldenbaarde rl?adt PJ^wbragt worden, en'met ceu-A-anfpvaak doofhet MlWnfcffilS rrng- worden cv ergegeever. . . . - . SB , «,*, 5

.J^* i»"«ed"w;nde de Ver^lcrrg van hooggemélde Heere». Staaten van Holland en Westfries, lahd-'geatrestee.d en ter Affiche -aan de Ed. Mog. heeren Gecommitteerde JEU-r e,, af»„ fnH fe« ***** >»M«* ** Hun £ Gr. Mpi tégen ' bi^or^menrc^gen, pnet den «anlrleeve van dien, weike'-fcorgen ftaat verzot'dere"o-den '

.Nog wotdt gezegt, dat de. Schuttety alhier, met d»bbe!e Wacht zal beginnen te walken en IB<slchien,og weeheden of mórgen; zo dat de Souverein ieverig bezig is „ie, mlatreedèn te «e

S^^xt^tffi R,m< *£$f mc" ?° mer wede M^^MEE

len ftooren. M>* tóeent ootó -dewaojdmaire .Vergadeting. vaa

den, gisteren gehouden , mede geween .heelt om nadere en ft.ikter ordres aanTeT Garnifoen ?ê 5Ja^fe SS^f voortgen'dag^oor Hun Ed. Mog. zyn afgegeven .^gjjj?

«IfM!1-^ d? Hee,C" GedomJmitteera'e Rï3den van de Staaren van Holland en West" i|fi!v h' °rdür"ieeien ,onl °P Vr^Hg den 24 deezer., 's namiddags ten half 6, en voorts on y „We dageh en uuren,, Wanneer he, Kxe.citie-Genootlchap, alhier opgericht, zal Exerceeren ,°?

,,$Sat(f ( alwaar hetzelve zal gdchieden, te zenden een'ouder-oleier, met 6 «»„Clllï\4?

'-en 7 rt"' d°™ een Sdy.k. ISWW «oen aflos£en, ten eir.de dit Piqué?, alda«' " *ii^JSTrrfelfe" tyd de5r tl!eic,uemoge verblyven, en aan hetzelve te doen ordomre^ ■» ilIe fefcewowngea. disorders of alle.minlle begiafelen van 5n«MrKfOf^,P

«aataan Ichu.dige te aapreheadeerea i en-na de fteffd\achr0P1^6f^Ys^ " ÉrfWl !,*'nlpJlMK"<le cfleaneeren, van de gedaane apprehealjS aaiAoads 'aPd* \' ktnnis te,^en vcn' •«> °P d« afhaaling de aoodige orders te wVrJeT/fteid- . » 5? MKil!fclulPFn' tot het voo.iz. Piquet zullen wotden ge^mployeerd, zul én^ehke"

„ ftoHceur genieten als aan de Tatroutile thans betrtald wotdt " ' , ™*Wï

r SöSB wPrdt.'« fte'k Selprooken, dat binnen we-nig dagen,het tweede Bataiilon van de 2iwit- i ferftflie Garde mt Breda alh.er te rug zal komen; en wordt ook gezegt dat a n te?," v,H,7 ven^r^( Fiscaal :Lu,ken , eer, byzorfdeten Drost'en wel m^^&^^^^h ■ toervoe;1d ;ai.e volgens Refolutre va» Haar Ed. Mog. * Dienders, of, zoaudere meenenvTv veel J>y npodig oordeelen, zal Wmnen.aanneemen. meeaea, «neel

Vdorts' i rfjiarleden Donoer'dag, door Heeren Gecommitteerde' Raaden , den Haa*frh?n e-nn lantlW-Cbrfe, (tdor een Deurwaarder, voot «na Collegie oatboode» aan welïfrf * » niet ,S kunnen koome», uit hoofde eener A«a,ue vfn ^aT^p^TlSTO oxde| -kreeg , om van dien Coutamier af te eisfehen,- de originêele Misjive van e- ^ Hefr Z v, , n aan eéfi'Heef t'e Utrecht,'den „ February ,7gS, en geplaatst in „, Couranr v»a .nn ^t Woensdag ,elke dka ook dc4r htTO is overgegee/en; dU ^«^^^^^^2! ' Gedeputeerden va„ L?yd<!n over den voorn.-Couram.e, zouden hebben gekliagd ' en heV'een in ' ander aan een fe-rteus onde.zoek van Heeten Gecommitteerde Raaden zoude.aanbt'olen zy " "

Lpnw Met een oprécht Vaderlartdsch gemoed betuig ik u af^aljks my lief te zvn,• zo^al d« ****** hojpop eene «r«.,W/?« NPf^ d« verdeiftyke Zaaken , naa^kvernouw ,'n étI> it

f'JlP mtèQBÏ Wtë» W« dejiocd. Zaak- Vaa^W , Vrind- Louweris | SUap gerust •

«edrakt by de Erve dc v.'cd. J, r^^SJ, | de P.eg^u Breeftx.at, tel^aC ,

1 MK eist ü«*l»ïii *v >^%>'3 |«€>#4g CjU.J)!*4 i? v *Jü <"W?oi t«

n g I