is toegevoegd aan uw favorieten.

Den Hollandschen weeklykschen nieuwsvertelder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 40 )

meq. - En wasriyk de ftuft eyoer Misfi vei draagt doorgaans blykea van eonen fchraode. ren geest.— Wat ourdeelt gy van deeze. d.eaan de Heeren Staateo van Friesland ho,^, EDELE MOGEN üE HEERENi mesland nou<»t.

By zander & goede Vrienden!

„ Wy hebben voor eenigen tyd ontvangen eene Misfive van den Heer C. L v*n Beyma, Volmagt ten Landsd*ge wegens de Grietenye fVestdangermdeel, ged««Td den .4 December jongstleden. Deszeik inhoud, en de Publiciteitl die daaraan ee. geeven », door de infert.e daarvan m de Nieuwspapieren, heeft ons doen befluiten om die M.thve niet onder ens te houden, maar om dezelve, by geJegenbeid van den Ord.nar,. Landsdag aan U Ed Mog. over te zegden. Wy' hebben des té mee" S oordeeld de voorfc. M.slive aan U 6d. Mog. te moeten communiceert*, 5.ÏTcS! ffdereeren den ftaat. waarin U Ed. Mog. deiiberaiiên, teeopzigtederStedelvkeReële inenten in het algemeen, en dat van Leeuwarden in het byzonder. zich bevinden • e„* dat de inhoud dier Mislive eene dir.fte relatie met deeze raadpleeging is hebbende'

o00^' °Ve,ng* ke[ligenr*I' d" het befte"*g «ot een onzer gTootffe genoLns verftrekkeo ad van met ü Ed. Mog. te kunnen medewerken em 's Land. S tune oegekrenkt te helpen bewaaren, en on alle de waare belangens der roede Ineezitenen, welke ons zo naaaw ter harte gaan, overeenkomftig 's Lands Wetten m Privilegiën , te handhaaven. en zo vee| doenlyk te bevorderen? Waarmede Edel- Mogende Heeren! By zonder e goede Vrienden ' Op'tLm Ü Ed. Mogendea Dieastw. Dienaar.

de* 12 Febr. 1786 Cger.) VV. Pr. van ORANIK

zSÜ S£ '„'SB?»»* *~ Milfi" "ta *• <* *

»f dM#renwe de Zaak was geweest; maar het Antwoord van de Frfc

fcUe Staaten op deezen Brief» van veel meer klem. Die Overheden des Volks van Friesland hadden den te rug gezonden B.ief van den Heer van Beym . zo wel als het geheele Volk geleezen, en dus zenden ey den Staatsdienaar dien Brief weder te ruf 0*1 Hem over te laaten dien te beantwoorden zo Hy't gotóvind?. of nïers Jor .ich 'er mee te doen, als vermeenen zd te behooren. Voorts vraagen die StaatenTa^i dering wegens Zyne Hoogh. denkwyze omtrent het recht del"Sni ^'t maaken vt •Regeerings-Reglementen, ea dat van verkiezing der Magiftraats-Perfoonen in de Steden, byzonder van het laatfte; begeerende dat de Staatsdienaar zich.binnenVeeniet Agen tyd. deswege verk laare. op dat Hen Ed. Mog. alsdan zodanig mogen hTndè en en Mleinn. al. «ten algemenen nutte dienftig zuilen oordeelen. - By eenen anderen Br.ef van de Burgery van Leen waarden. Ia. Hoogstdenzelven gefchrwven"be geer. d.e Burgery. by het Privilegie van Vrye Magittraattverklczing^

Louw. Zo » het. Vrind Krelis! Intusfcben zal eien morgen opnetLoo wel briJteean. by het vieren van des Vyfden tVillems 38llen Verj4d>gP Een nfeïw Vefqbynfcl voor d.e Streek Lands in 't Gelde.fche. Onderden hoopt ïeS dat de Voorzorgen, door bet Souverein Gezag in den Haag genomen , van een kiwArdaVdinS Uitwerking zullen zyn, tot nehwdinge* vau de rus,"in die Verbly? en VerS«PlaSB

-* - het «as

L°UWeriS' lk WWMch je ZeIfde' WeI « •*wkt by it Errc da w*i. J. va, SCiWNÏTTp dc Regalia» Brelftrw. «, Aaa««ü7