is toegevoegd aan uw favorieten.

Den Hollandschen weeklykschen nieuwsvertelder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KRELIS en LOUW.

Ne. ii.' I4 Maart 178,5. .... ,.

Krelis. Tk ben zo als gy my ziet, Louwerrs! Dat is te zeggen géL zond; en ik gevoel; dat myn bloed "zelfs nog in eene gezonde Vaderlandfche Werking is. ~* Myn blbèd —. ja,"Louweris l Myn bloed! — Wiëns'brd,éfd,K-*v'ta|g ik. ü,; zou nok niet ontroeren, daar.hy zyne 'hoope -z\bt "te ledfe-gefteld ? -r- ó' Trouw !, ó Èer ! ó RHgtl ó Godsdienst! ó Zeden! Hóe wordt gy niet gefchoaden in deeze dagen !

Louw. Gy fchynt driftig te zyn , Vriend! Hoe-koomt dat?

Krelis. Vraagt gy nog ? — Vindt men onder de genen, die men anders wel geëerbiedigd heeft, als groote Mannen in ons Vaderland-, de laag ft e Zielen niet? -7- In alle Monarchaale, zo wel als Rèpublikeinfche Rëi geerihgen zyn ze geweest.. Het is'een algemeen gebrek vari' onze 'uitneemendfte Burgers., dat'ze als Ariftokraatcn hebben beginnen te denken , federt zy hun Hof, om zö te fpreeken, by dat van een!Prins van 'Oranje hebben kunnen maaken! — Alierlaagfte Zielen! — Kruipers.u\t Belang en Heerschzucht voor dat Tusfchen-Voorwerp, wjen de Ariftokraaten zelven zoeken te Verraadeh, om de Heerfchende Party te zyn; Dit hoogmoedig ilag van Volks- en Landbedervers,, wi,e.ea wvaaf.ze ook zyn, poogen alles voor zich-zelven te doen, en den ftiüen Burgerkrygt de voet op.den nek. *—■ Een billyk Man te heeten. Dat\is niet--

met-al ; maar het te zyn is veel. Hier zou ik met Jere?n. de Dekker kunnen zeggen: ! Zo fchaarschkeid de ivaardy der dingen ryzen doet, ■ Dan is ee» eêrlyk Man era onwaardeerlyk Goed. "g

Maar ik zoude u, door een al te groote zucht voor de,eer ,'>j.naA*e]v geeten hebben re melden, dat'ik u thané met geen Vervolg myner Korte Aanmerkingen kan dienen. — Ook valt 'er in dé gemeehe famenfpree-. kingen, waar men moge komen, in onze groote Stad zeer veel ftof voor-, om over één enkel Man en zyne zeidzaame denkwyze tc fpreeken, wien men eene zeer byzondere Denkwyze toefchryft. —- Men had het trouwens Wel verwacht. • ,

Louw. Wel zeker,. Vrind! — Maar is 't mv niet geoorloofd-aiidertf tc.•denken als gy?. Indien ik grooter Louw als gy Kr'm kóh'C%ördenVd*v' ftaat .het my immers-vry, anders dan gy te denken. u£ \T$pep gyï'iSzfS' en-tegen^onderd-duizeadmaal en meer-r „ Gy denkt niet,goed!— 'Qf: ,, moet.als een Patriot en volgens de waare Conftitutie'denken,'' —-'' Wech met. uw gevoelen! — 'Wat heeft uw Patriouismu, — .uw..Conftitutie toch te zeggen? — Niets! waarlyk niets! Gebruik?redenen 'v?r, Staat ert regeT üw gedrag 'er haar- —7 . Wilt gy anders fpreeken; mea» zal Uwé tong vooreerst jricarcereèren; en houdt'gy baar.":met binnen de. jyalisfaderf-yan uwe1 tanden, men zal 'er ook een fierken dwarsboom Vooi* rfefc'Hten: Spfeêlt'.en denkt dis wy, zal uwe Wet zyn,' en wee u! zogy dié'mogt over.tweeden! — . , < ' ■

Krelis.' Tk bègryp u zeer wel, .Vrind ! — Maar myn dierbaar Vader land! -—.Waar .wil,het pp# met-u heen! — Willekeurige Ariftokraar/éa onder de Burgerlyke Stemvoerders te vinden, is echter niet ïïïeuf". "Mnl'"

- ■ F ■ "*.'»•, beefr

t» «i .*r<H>i vaiüf&M 1» f* : «'««Kal M m it»» t* •