Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 45* >

gediend, en thans is overgegaan, onder de Vierde " Compagnie van het Vierde Bataillon van den Kap. Steinmttz, doch daarop by Refolutie door het Committé tot de algemene zaken van het Bondgenootfchap te Lande aan hem zynde gepermitteerd om zich te mogen begeven naar de plaats zyns verblyfs, om in gevolge de Refolutie van den 35 Juli jongst door de Couranten te worden opgeroepen ter bekoming van Penfioen en inmiddels door ene gehele verzwakking van zyn gezigt buiten ftaat zynde om te konnen beftaan, zo verzocht de Suppliant dat aan hem intusfchen een weéklyksch Dedommagement mogt worden toegelegd , lshetvoorfchreven Requcsc tot nader Examen gefield in handen van de Gecommitteerden tot der Provincie Finances, op Rapport.

LANDSDAG

van Dingsdag den 1 September 17 9 5.

, By Refumtie Gedelibereerd zynde op het Rapport der Gecommitteerden tot algemeen Redres ter vernietiging van het Provinciale 'Jagtgerigt en het ^Reglement op de Jagt en Visfchery van den Jare 1752. met Twee Publicatien .daartoe .betreklyk 5 He'bben de Provifionele Reprefentanten van het Volk van Stad en Lande dezen g<jrenvoyeerd aan vorige Gecommitteerden óp Rapport.

By Refumtie wederom Gedelibereerd zynde op de bevorens ingekomene Misfive der Leden van het Committé des Woldoldambts, except het Karfpel Midwolde, gefchreven den $9, April dezes Jaars in de Scheemda, waai by, reclameren de on-

Sluiten