Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 4&* J

als het fdurnisfement by het tweede Termyn de behoorlyke evenredigheid worden in agt genomen: En die gèene, welke voor- eene zekere bepaalde tyd zyn aangetteld, of gecontinueert, zullen betalen vier pro Cent van de Traftementen en Emolumenten gedurende die tyd hun toegelegt; doch die alleen proviOoneel aangefteld, of gecontinueert zyn, zullen vier pro Cent betalen van de Tractementen en Emolumenten tot den dag van het fournisfement by hen gemeriteert, dan dat van zodanige Ambten en Bedieningen , welke na deze laatfte omwenteling provifioneel aan iemand zyn gegeven vier pro Cent zal worden betaalt, van het geen hy tot dato van de betaling in deze Negociatie of Contributie zal hebben genoten: wordende niet te min hier van uitgezondert de Militaire Officieren, zo verre derzelver tractementen betreft.

Art: 5.

Dat voorts de voorfchrevene Contributie of Negociatie ten aanzien van de gene, die op den voorïchr: voet tot vyf hondert guldens en daar boven begoedet zyn, zal worden bepaalt, zo als bepaalt word mits dezen ten minden tot vier pro Cent van het zuiver beloop der waarde van dezelve hunne goederen en Bezittingen: wordende alle die gene, welker gehele boedel geen vyf honderd guldens waardig is, van het opbrengen in deze Negotiatie of Contributie geêxcufeett.

Art: 6. '

Dat niemand Ingezeten van deze Provincie zynde,, en eenige goederen of bezittingen hebbende, waar over het voorfchr: furnisfement gaan moet, daarvan zal wezen geèximeert^ het zy tot een huisgezin behoort, by anderen of op zich zeiven woont, het zy «lat hy die velfs beheert, of onder Voogdy of Curatele van anderen Haat, of de Adminifiratie daar van gen ander is gedemandeerd-, zodanig, dat een iege• ' li ' lyk*

Sluiten