Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *7 )

den van dc Gecommitteerden tot algemeen Redres

°PGeSe°n'Zynde het Reqnest van Jan Wolterfam en Comp. Aannemers en Leveranciers van Brood tot aebruik der Franfche Troupes, te Coevorden, Nienhuis, en omleggende plaatfen Garnizoen hou, dende, daarby te kennen gevende, dat tot het doen van gemelde Leverancie de benodigde farvve aldaar niet konden bekomen, gelyk zulks konde eeblvken uit de annexe verklaring ten Requeste van de Municipaliteit aldaar, verzoekende, a zo zv dezelve alhier ter plaats door inkoop konden magtig worden, dat aan hen de uitvoer der larwe uit deze Provincie naar derwaards mogr. worden gepermitteerd, en de genen, welken zulks incumbeerde, gcauthorizeerd dezelve te laten pasleren- Hebben de Reprefentanten van het Volk van'Stad en Lande het voorfchreven Request geheld in handen van de Gecommitteerden cum plena tot de Vivres, met authorizatie om daarin naar bevinding te disponeren.

LANDSDAG

van Dingsdag den ia Januari 1796.

Bv Refumtie wederom gedelibereerd zynde op het voorgedragene aan de zyde der Ommelanden ter gelegenheid der benoeming van de Burgers van Stads wege tot het formeren van een Plan van Conftitutie over de gehele Provincie en het geen daaromtrent verder by Repliek en Dupliek is voorgedragen en in de vorige Notelcn gemfereerd j Hebben de Reprefentanten van het Volk der Stad het

Sluiten