is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de representanten van het volk van Stad en Lande.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 231 )

de bv denzelven te beklagen, zulks aan hun Medelid overgelaten om daarin naar hunnen rade te

handelen. , . ., , *-

Gedelibereerd zynde op het i Artikel van de Propofitie, waarby de Gedeputeerde Reprefentanten uit hoofde der menigvuldige en herhaalde klagten der Ingezetenen dezer Provincie over den drukkenden last der Militaire Inkwartiering, waartoe zich geen vooruitzigt opdoet, dat dezelve by gebrek van Cafernes vooral ten platten Lande zullen konnen worden uk den weg geruimd, in bedenking geven om ene Commisfie beftaande uit twee, of vier Perfonen, benevens een Amanuenfis naar 'sHage te decerneren, om aan de INationale Vergadering onder het oog te brengen de omftandigheden, waar in deze Provincie en hare goede Ingezetenen, benevens die van Westerwoldingeland door de menigte van Troupes zich bevindt en daarby tevens de dnngendfte mftantien te doen, dat daar tegen zonder uitftel door verminderd van Troupes en het opbouwen van vereischte Cafernes ten koste van het algemene Bondgenootfchap op het krachtdadigfte wierde voorzien; Hebben de Reprefentancen van het Volk van de Stad zich met het voorfchreven geproponeerde geconformeerd om uit ieder Lid één Perfoon tot het waarnemen dezer Commisfie te benoemen; En hebben de Reprefentanten van het Volk der Ommelanden in plaats van ene perfonele Commisfie te decerneren, goedgevonden en verftaan over die materie per Misfive aan de Nationale Vergadering de nodige vertogen te doen.

Gedelibereerd zynde op het 2 Artikel van de Propofitie, behelzende ene Misfive van den Burger Sanëerg geichreven op het Laar by Ommen ra daP 4 10