Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3 )

Gedeputeerde Reprefentanten op het Request van de Volmagten van Leilens; Hebben de Reprefentanten van het Volk van Stad en Lande de voorfchrevene Confideratien en Addres gefield in handen van de Gecommitteerden tot algemeen Redres, op Rapport.

By Refumtie wederom gedelibereerd zynde op het Rapport van de Gecommitteerden tot algemeen Redres, tot benoeming van enige Leden in de Commisfie tot het nagaan der Ambtsverrichtingen der Leden van het vorig Gouvernement; Hebben de Reprefentanten van het Volk van de Stad verklaard zich over dePerfbnen, bevorens aan de zyde der Ommelanden voorgefteld, voor als noch niet te konnen expliceren.

By Refumtie wederom gedelibereerd zynde op het voorgedragene der Gedeputeerde Reprefentanten, betreklyk de demarches door Henlieden by den Generaal Major Bonhomme ten opzigt van het onbezet laten der Provinciale Wachten gedaan; Hebben de beide Leden by hunne uitgebragte adviezen in de Notelen van den 17 Juni geinfereerd, als noch geoerfifteerd.

By Refumtie wederom gedelibereerd zynde op de Misfive van de Gecommitteerde Reprefentanten van het Landfchap Drenthe, om Gecommitteerden te benoemen ter vereffening der gefchillen tusfchen die van Eden, en van Zevenhuizen ; Hebben de Reprefentanten van het Volk der Ommelanden hiertoe van hunne zyde benoemd de Burgers Job. Dtkens en Mar ten Jesges, welke genomineerde Perfonen de Reprefentanten van het Volk van de Stad hebben verklaard hun aangenaam te zyn en te accepteren.

A a Ge-

Sluiten