is toegevoegd aan je favorieten.

Handelingen van de representanten van het volk van Stad en Lande.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C H )

„ ftrekt verpligt hebben bevonden om aldaar by „ continuatie te verblyven, en het dus ten gevol„ ge van dien niet meer dan billyk is, dat ten „ minften aan de gemelde vier Gecommitteerden „ voor de waarneming van dien gewigtigen Post „ in zulk een notablen tydfïip, en ten blyke van „ derzelver gehouden cordaat gedrag in de zwaar„ wigtigtte aangelegendheden, dezelve Tracfemen„ ten ook worden toegelegt, als waar van te vo„ ren de zes Gecommitteerden hebben gejouisfeert,

te meer daar door de andere Provinciën zelfs

in dat tydltip meerdere Burgers ter dier Verga„ deringe zyn gecommitteerd geweest, dog die te„ vens ook om aangeroerde redenen beter gefalaf, rifeerd zyn geworden; alwaarom de Ondergete-, kende Gecommitteerden van acWis zouden zyn, „ dat ook aan gemelde vier Gecommitteerden de „ beide refterende Tra&ementen om onder Hunlie„ den, naar rato van den tyd hunner funeiien aldaar,

door hunzelven onderling te verdelen, worden « uitgekeerd, en dat ter voldöeninge daar van de „ Gedeputeerde Reprefentanten en de Provinciale „ Rekenkamer worden geauthorizeerd om d$ be„ nodigde Ordonnantiën voor de vier Gecomiiiit,", teerden opgemeld in diervoegen opteniaken en „ te expediëren. Aldus gedaan enz. den 28 Juli 1796.

Hebben de Reprelèntanten van het Volk van Stad en Lande zich met het uitgebragte Rapport geconformeert»

Gedelibereerd zynde op het Artikel van de Propofitie de Post op dezen Landsdag, waarby de Gedeputeerde Repreiènraiiten kennis geven van het fluiten der Conventie met het Committé tot de algemene zaken van het Bondgenootfchap te Lande opzichtelyk de Adminillratie der verzorginge der Noodwendigheden ten behoeve van de Franfche Troupes, als mede dat de Rekening van uitgave onder derzelver Adminiftratie . gedurende de Maanden