Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f 8 ]

Uwe Gecommitteerden begonnen dus, vooral, ha dat aan hun door de Reprajfentanten des Volks van Stad en Lande communicatie was gegeven van de Misfive, door welgemelde Reprefentanten op dit onderwerp van de Nationale Vergadering ontfangen, hun werk, met opzicht tot vele pointen te befchouwen, als mogelyk overtollig te zyn; en dit bepaalde de Commisfie, behalven de moeilykheid en den omfiag der bewerkingen, van zelf nog meer, om provifioneel al het overige ter zyde te ftellen, en alleen het Plan, nopens de algemene Repra?(èntatie voor het Volk dezer Provincie, als de hoofdbedoeling harer aanftelling uitmakende, te voltooyen, te rug komende van een anderzins op "dit ftuk genomen befluit, 't welk tegen deze uitkomst harer handelingen zoude geoordeeld worden te ftryden: en wel met de volkomenfte overeenftemming ook van zommige harer Medeleden, welke van een ander gevoelen waren, na dat dezelve, uit de gegeven opening van de van hun verfchillen Leden, ten aanzien van zommige pointen, waarin zy zwarigheid maakten, zodanig waren gerust gefteld, dat van hun vorig gevoelen konden te rug komen, of zich aan de beflisfende Meerderheid onderwerpen, door het byvoegen van enige Artikelen, aan het flot van het Reglement op de Reprsefentatie gevoegd, naar de gedachten der van hun differerende Leden van zelfs voortvloeyende uit het daaromtrent voorgefiagen Conciliatoir Plan, by dezelven aangenomen.

Zy befloot er te meer toe (na dat nog vooraf ene nieuwe proeve vruchteloos genomen was geweest, om ook de overige delen van het werk der SubCommisfie in de vereischte order te brengen) door de fteeds rechtmatig toenemenden aandrang der Ge-

com-

Sluiten