is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de representanten van het volk van Stad en Lande.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c 25 )

No. 105.

LANDSDAG

van Saturdag den 14 Januari 1797.

By Refumtie wederom gedelibereerd zynde op bet Rapport der Gecommitteerden tot de Finances dezer Provincie nopens het Request van de Kerkvoogden van Termunten, Hebben de Reprefentanten van het Volk van de Stad zich als noch met het uitgebragte Rapport geconformeerd; En hebben de Reprefentanten van het Volk der Ommelanden in het gedane verzoek gedifficulteert.

By Refumtie gedelibereerd zynde op de Misfive van de Nationale Vergaderinge in dato den 2,7 December jongst, ter geleide van een Decreet nopens de aanfteÜing en beëdiging van het nodig getal Perzonen tot het nazien, tellen en verzegelen der ter verzending aan te brengene Speciën; Hebben de Reprefentanten van het Volk van Stad en Lande de voorlchreven Misfive gefteld in handen der Gecommitteerden tot algemeen Redres, op Rapport.

By Refumtie gedelibereerd zynde op het Rapport der Gecommitteerden tot de Finances nopens de Confideratien van den Hove Provinciaal over de gemaakte bedenkingen op de geliquideerde declaratien van den Procureur Generaal dezer Provincie ; Hebben de Pveprefentanten vah hét Volk van Stad en Lande het voorfchreven Rapport gerenvoyeert aan vorige Gecommitteerden, op Rapport. Vyfde Deel, C By