Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 16$ )

de; verzoekende overzulks in dezen met de welmeninge der Reprefentanten vereerd te worden, welke Schepen in den zin van opgemelde Refolütie al of niet, als ter Zee varende, behoren te worden geconfidereert; Is hetzelve gefteld in handen der Gecommitteerden tot algemeen redres, op Rapport.

Gedelibereerd zynde op het 2 Artikel van de Propofitie, waarby de Gedeputeerde Reprefentanten kennis geven van het overlyden van den Burger T. Tiddens op den 26 Maart jongst, mede fesfie hebbende gehad in het Collegie der Gedeputeerde Reprefentanten; Is hetzelve voor notificatie aangenomen.

Gedelibereerd zynde op het 3 Artikel van de Propofitie nopens een Misfive van de Vertegenwoordigers des Volks van Gelderland in dato den 17 Maart jongst, betreffende de Officieren welke door den Staat op penfioen zyn gefteld; Is de voorfchreven Misfive gefteld in handen van de vorige Burgers tot het ftuk der penfioenen benoemt.

Gedelibereerd zynde op het 4 Artikel van de Propofitie behelzende een Misfive van de Nationale Vergaderinge in dato den 28 Maart jongst, ter geleide van Publicatien betreffende de Goederen vaa den Vorst van Nasfau; Is goedgevonden en verftaan de voorfchreven Publicatien op de gewone wyze te doen publiceren.

Gedelibereerd zynde op het 5 Artikel van de Propofitie betreffende een Misfive van het Proyintiaal Beftuur van Holland in dato den 29 Maart jongst, ter geleide van derzelver Publicatie vervattende prolongatie. van 't termyn tegens den invoer van Rundvee; Is de voorfchreven Misfive

Sluiten