Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 26 )

bragre advis in de Landsdags Notulen van den 26 Juni jongst geinfereerd, geperfifteerd.

By Refumtie wederom gedelibereerd zynde betrekkelyk het overgegeven Plan of Reglement ter nauwere vereniging of inéénfmelting der onderfcheidene Diftrieten en Delen dezer Provincie; Hebben de Reprefentanten van het Volk van de Stad &c. adidern.

By Refumtie wederom gedelibereerd zynde op de Misfive van de Burgers J. H. bkcama en C. H. Gockinga in dato den 12 Januari jongst, houdende de Redenen waarom noch het Rapport en Concept getekent hebben, noch zich onder die gene bevinden die het Plan ter nauwere vereniging of inéénfmelting der onderfcheidene Diftriften en Delen dezer Provincie ter Vergaderinge hebben overgegeven; Hebben de Reprefentanten van het Volk van de Stad &c. adidern.

By Refumtie wederom gedelibereerd zynde op de Misfive van de Burger C. Verver in dato den 12 Januari jongst, verzoekende dat aan hem ter vifie een Exemplaar van het overgelegde Plan ter nauwere vereniging of inéénfmelting der onderfcheidene Delen en Diftriéten dezer Provincie mogt worden ter hand gefteld; Hebben de Reprefentanten van het Volk van de Stad &c. adidem.

By Refumtie wederom gedelibereerd zynde op het Request van een aantal Ingezetenen uit de Ommelanden , daar by verzoekende dat het Plan door de Provinciaale Commisfie tot inéénfmelting der onderfcheidene Diftriéien en Delen dezer Provincie ontworpen, in de refpective Grondvergaderin» gen ter goed of afkeuringe moge worden aange? boden, of anderzints zodane redenen als ter meefte gerustftellinge voor de Renionftranten konde

|

Sluiten