is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de representanten van het volk van Stad en Lande.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 97 3

No. 131.

Vervolg van den L A N D S D A G van Donderdag den 1? Augustus 1797-

Rapporteren desivegens by dezen, dat bet gemelde verzoek zo billyk hebben gevonden, dat daaraan niet alleen ten opzichte der Remonfiranten door £7lieden diende te zvorden voldaan, maar dit zelfde overal te Lande diende plaats te hebben, en .daarvan door Ulieden by Publicatie kennis te zvor* den gegeven, waar ton de eer hebben by dezen een Concept ter Ulieder deliberatie te prejenteren. Aldus gedaan enz. op Woensdag den 16 Aug. 1797*

VRYHEID, GELYKHEID. De Reprefentanten 'van het Volk van Stad en Lande, aan alle den genen die deze zullen zien ofte horen lefen, Heil en Broederfchap! Alzo tot hier toe de aalmoefen welke by de be» (rravenisfen der verftorvene te «Lande ingezameld worden, alleen en met uitüuitinge van alle andere Gezindheden, ten voordele der Gereformeerde Armen zyn gekomen, en Wy, zo veel mogelyk, alle bezwaren welke ftrydig zyn tegens de grondbeginzelen van Vryheid en Gelykheid, wenfehen uit den weg te ruimen.

Zo is het, dat wy hebben goedgevonden en gerefolveerd, dat van nu voortaan de aalmoefen welke by de begravenisfen alomme te Lande in deze Provincie zullen worden ingezameld, zullen komen ten voordele van die Gezintheid tot welke de yerG ftor-

Zesde Deel,