is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de representanten van het volk van Stad en Lande.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 229 )

te worden, maar dat de Gedeputeerde Repre„ Tentamen dienden te worden geauthorifeerd om „ onverkort de verdere loop der breuke, provifio„ neel alleen die breuke waar in dezelve uit kragt „ van de voorfchreven Acte na dat dezelve aan „ hem op den 20 October laatstleden debité is ge„ inünueert, cn volgens het relaas van den Bode „ daar op heeft gedeclareerd, „zo veel hem doen„ lyk waar, aan de inhoud der Adtc te zullen vol„ doen" tot op dato van de Refolutie hier op door „ Ulieden te nemen, is vervallen, door den Fiscaal ,-, van de Provincie by parate- executie te laten „ innen, op dezelve voet als men gewoon is, „ 'sLands Penningen te innen, met ernftige be- ■ „ dreiginge aan meergemelden adminiftrerenden „ Kerkvoogt Gerlacius, om binnen driemaal vier „ en twintig uuren na gedane inünuatie, de nade„ re bedenkingen in perfoon voor de Gecommit„ teerden uit het Collegie der Gedeputeerden te aan„ horen, en daaromtrent de nodige ophelderinge te „ geven, ten dien effecte dat meergemelde Staten „ van alle bedenkingen of defecten, gezuivert en ■ „ de geregte vierde van de waarde der goederen, ,, zullen zyn of noch worden opgebragt, of dat „ by onverhoopte verdere ■ disobedientie derzelvo „ daar toe door het Collegie der Gedeputeerde „ Reprefentanten door ftrengere middelen zal vvor„ den gecouftringeert, en des nodig oordelende een „ bekwaam Perfoon in desfelfs Plaats aan te ftellen

om provifioneel de adminiftratie der Kerke goe„ deren waar te nemen, en daar van aan de Gede,, puteerde Reprefentanten rekeninge en verant„ woordinge te doen. Aldus gedaan enz. op Vry„ dag den 10 November 1797.

Hebben de Reprefentanten van het Volk van Stad en Lande zich met het uitgebragte Rapport geconformeerd.

P 3 LAND&.