Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

:-o July 1795-

hoorde en aan Suppliant qp. doen reftitueren.

Waarop gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verftaan, de gewezen Momboirs, of derzelver Erfgenaamen te gelaften, gelyk gefchied hiermede, om de gelibelleerde by hun ontvangen rekening aan gem. R. J. van der Capellen, of deszelfs gevolmagtigde te rembourferen; met referve nogthans van zodanige A&ien, als Zylieden rer hunner fchadeloosftelling zullen vermëenen te kunnen en mogen inftituëren.

niui»A iiin- itijjj iw;' rjlli '•} ' ;' v* r-j

T

JLs door het Quartier van Veluwen ter Vergadering voorgedragen, dat hetzelve geïnformeerd was, dat de Gecommitteerden uit het Gecombineerde Collegie ter bevordering der Provintiale Geld - Negotiatie in de Provintie van Holland, tot heden in de onmogelykheid waren, een gunftig rapport dezen aangaande uit te brengen.

Dat dezelve ook niets anders dan een

zeer gebrekkige lyst van de Goederen deze Provintie toebehoorende, van het Pro¬

vintiale Collegie hadden ontfangen, waar

mede zy niets konden uitrig'ten , en dat derzelver hoop toe eenige reusfite vervallen

Sluiten