is toegevoegd aan uw favorieten.

[Notulen van de landdagen van Gelderland, 1795-1797]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 Aug. 1795.

waren zig met Stad en Lande van Cuilen* borg te vereenigen, om dus te zamen in deze Provintie ingelyft te worden, vermeend hadden niet beter aan der Repraefentanten intentie te kunnen voldoen, dan met Ge» committeerden van Stad en Lande van Buuren byzonderlyk in conferentie te treden

Dat hiervan by Misfive van den 21 July jongstleden kennis gegeven hebbende, en die conferentie by refcriptie geaccepteerd en bepaald zynde, op den 24 dito, zich ten dien einde naar Buuren begeven, en in die Conferentie vernoomen hadden, hun geneegenheid om in deeze Provintie (alles echter onder approbatie van het fouveraine Volk dier Stad en Lande) ingelyft te worden op dien voet, en onder die conditie als by de Refolutie HunL. Rapport bygevoegd, waartoe zig waren refererende, wis te vernemen, en omtrent welk alles dezer Landfchaps nadere Refolutie en inftruótie zouden inwagten.

Waarop gedelibereerd, en gemelde Gecommitteerdens voor hunne genomene moeite en gedaan rapport bedankt zynde, is goedgevonden, voor zo veel 't pomcT: van

Cuj.