Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i<5 September 1795.

Z^nde wyders verftaan, den Gecommitteerden dezer Provintie ter Generaliteit aantefchryven, om ter vergadering van Hun Hoog Mogende en het Committé te Lande te infteren, op het neemen van de nodige meftires, dat de gelden, door de Franfchen, uit de Comptoiren dezer Provintie geligt, dadelyk in mindering der Provintiale quota mogen verftrekken, terwyl men anderzinds zoude genoodzaakt zyn die aan een volgenden termyn te decorteeren, midsgaders te infteren, dat, overeenkomftig de confideratien en de gronden van billykheid, vervat by 't Rapport van voorfz. Commisfie door de Burgers van Batsafscb. Braband mede- een evenredig aandeel worde gedragen in de contributie, welke volgens 't Tractaat aan de Franfche Republiek moet worden opgebragt, met authorifatie op de gezegde Gecommitteerdens, aan wien extract dezes, ten dien einde, zal worden gezonden, om met de overige Bondgenoten tot een behoorlyken aanflag, van zodanig aandeel, te concurreren.

Ver-

Sluiten