is toegevoegd aan uw favorieten.

[Notulen van de landdagen van Gelderland, 1795-1797]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ip. September 17P5.

Zullende ten dien einde aan het gem Collegie als mede aan de voorfchreven' Commisfie een extract dezes worden ge zonden tot naricht. §

I)e Burgers C. 7% en G. W van

Lamsmerde, by 's Landfchaps Reiolutle van den 5 Augustus laatstl. ge?ommSd geweest zynde, om zich re begeven s Hage, ten einde zo by Hun Hoo-Mo gende als anderzinds de noodige ïem^i."

Sn dezefp'0"1 h^nvlZl gen dezer Provintie, om, op den voet en wyze als thands gevorderden de Franfche Troupes, binnen dezelve Guar nuoen houdende, te blyven voldoen

breder by die Refolutie vermeld een fpoedig en efficacieus redres te effectuee ren ,^ hebben ter Vergadering geraptDat zy Gecommitteerdens zich ten emde voorfz. op den irAugustS naÏÏ s Hage begeven hebbende, by hun arnvement aldaar, zich op den /3 d!to ter

Ver-