Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17 O & ober 1795.

30. rniUiceneri daar te (tellen , en de hulp en byitand der Bon Jgenoocen daar'toe te moeten inroepen, duit haare Gedeputeerden ais ten uiteerst mogelyke opgegeven hadden, dat zich vleiden om uit het provenuë van den eerften termyn des 50. pennings , (behaiven de 21000 guldens reeds ter di.-poikie van het Committé van 't Bondgenootfchap gelleld). in degeneraale Kasfe binnen 2a3 Maanden te kannen (torren een en halve d 2- tonnen Gouds, zullende in 't geheel na afloop der beide termynen van dien soften penning ongeveer 5 tonnen in dezelve kunuui fourneeren, ?<> de Landfchap tot resilirutie der uit de Domeinen Casfe overgeschoten 2 Tonnen uitPccl verleenen, 'en hun van liet daar \oor gedaan verband liberecren wilde.

Dat het voonfehrccven gecombineerd Collegie gaarne gewenfeht had hier by middelen aan de hand te kunnen gecven om liet onvoldoende van het declaratoir van Nymegen in dier voegen te kunnen weepenen, dot geen der 'Quartieren van de Provincie van Gelderland onder de oumagiiee of gebrekhaftige behoefde gefteld tc worden, dan dat zy zulks aan de wysheici dezer Vergadering moeste overlaten,.

en

Sluiten