is toegevoegd aan uw favorieten.

[Notulen van de landdagen van Gelderland, 1795-1797]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i%Fehruarii

Misfive Van het Committé tot de algemene zaken van het Bondgenootfchap te Lande, houdende;

Dat zy zig thands onledig houdende met het liquideren der fchulden en pratenfien der vorise Armee, vermeend hadden, aan de Solliciteurs Militair te moeten doen toekomen, eene Refolutie, waar van extraft by de voorfz. Misfive gevoegd was, met verzoek, dezelve Solliciteurs Militair, welke Compagnien, volgens de ftaten van Oorlog, op deze Provintie gerepartitieerd, bediend hadden, te willen gelasten, om de penningen, voortfpruitende uit de betaalde gelden aan Krygsgevangen Manfchappen ,■ welke niet zyn uitbetaald, en onder hen berusten mogten, op derzelver eerfie requifitie aan de genen, welke daar toe gemachtigd zyn, uit te keren, en voords aan hun, aangaande deze zaak, de nodige inligting te geven.

En hier op gedelibereerd zynde, is goedgevonden, aan het, by die Misfive gedaan verzoek, te defereren, en dien ten gevolge, de Solliciteurs Militair te gelasten, gelyk gelast worden by dezen, aan het geen voorfz. te voldoen, voor zo verre zy daar toe in ftaat en verplicht zyn.

Zullende extracT: dezes aan welgemelde Solliciteurs worden ter hand gefteld, om zig daar naar te reguleren.