Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23 Februarii 1796

VJTelezcn een extract uit het Register van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der verenigde Nederlanden, van den 16e dezes maands, houdende: dat de Gedeputeerden van Holland, op expresien last hunner Principalen, hadden voorgedragen, dat de Gedeputeerden der Provintien zig moesten herinneren, dat op voorfz. dag, de refolutien ever het rapport rakende het reguleren van de Quota van Bataafsch Braband, behoorden te worden ingebragt, dog dat zy tevens tot een conciliatoir middel propo> neerden, om het voorfz.' rapport te arrefteren voor een Jaar, of zo lang de Nationale Vergadering by eikanderen zou zyn.

Welke propofitie door de Gedeputeerden dezer Provintie was overgenomen.

En hierop gedelibereerd zynde, is goedgevonden, hy 's Landfchaps refolutie, ten dezen opzigte genomen, te perfifteren, gelyk daarby gepei firteerd word by dezen.

Zullende extract hiervan aan de Gecommitteerdens ter Generaliteit worden toegezonden, om daarvan ter Vergadering van Hun Hoog Mogende opening te doen.

Ontfangen en gelezen een Misfive van het Hof van Juftitie, inhoudende confideratien op 's Landfchaps refolutie van den 17e April des afgelopen Jaars, nopens de vermindering vari M 3 het

Sluiten