Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12 Oïtobér i?9f{

êètén ;«- teiï ëirfctc 'Se nodige voorzieninrfe té, doen, dat dezelve binnen deze Provintie, ala gebruikelyk , werden gepubliceerd en geaffigeerd,

Ontfangen eene Misfive- vrn liet Provintiaal Collegie van Politie , Finantie en Algemeen, Welzyn, gefchreven te Arnhem den 7- September laatstleden, vervattende, fngenserfgë ert ter voldoening van dézer Landfchaps refolutie, van den 21e Augufti daar te voren, derzelver confideratien en advis, op eene Misfive van de Municipaliteit des Ambts Oidebroek, houdende verzoek, om interpretatie der Publicatie van den ile Julii dezes Jaars, en wel fpecialy!:

i° Of de oproeping dor r de Geërfdens, tot hes kiezen van een Dyk-Prafiüent, vier Heemraden cn eenen Dykfchryver, op zo een wyze, als daarby vermeid, buiten voorkennis van het Plaatzclyk Beiluur, karigcfchied.cn, en of die oproeping wettig is.

ao. Of zo de oproeping,' invoegen voorfehreve, door de Erfgenamen, mogten. gedaan wordcïi', als dan gemelde Vergaderiug ook in de termen zoude vallen, om de verklaring te doen by Publicatie van den 19e Maart cn 17e Augufti 1796 vastgefteld.

FJn'50. Of, wanneer van dusdanige Vcrgadermg^gëlncldc Verklaring niet mogt worden gerequfreerd, als dan de verkoren L»yk- h'rieiiaent, in de aanftaande Dykftoel, alleen, of met des^

zelfs

Sluiten