Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i? )

door den Griffier Dibbetz aan ons overgebragt, en benoemden ten gevolge dies, uit onzer midden de Burgers Abbring, Ruiken, Fontein, benevens de Secretaris Bei/ma, om met de Leden der Municip. te confereeren en alle perl'uaüve middelen aan te wenden, om hun tot volvoering van uwe beveelen over te haaien; — dan omftreeks 5 uur liet de ifte Clercqter Secretarii deezer Stad zig aandienen, met verzoek om aen Preüdent te fpreeken, die daarop benevens de ovenge Leden der Commisiie goedvond derzelvcr Secretaris te gelasten om hem te hooren, waarop deeze aan. de Vergadering rapporteerde, dat gemelde Clerca aan hem had voorgeleezen, en vervolgens fchrittelijk overgegeeven, zijn last, welke wij de eer hebbeu hier nevens Copielijk te exhibeeren. Jub

De Commisiie zig over de zeer iinguhere inhoud en inrigting van datinftrumentverwonderende, vond goed hetzelve op gelijke wijze als het ontvangen was terug te doen geeven, met verklaring, dat de Commisiie geene ftukken aan haar door Municipahteiten -wordende ingegeevcn, voor formeel kondc erkannen, zonder dat door een Secretaris, of gezwooren Clercq. waaren gecontrafigncert.

De Clercq Ter Maat, hierop heen gegaan zijnde, kwam na verloop van een korte tijd terug, en bragt hetzelfde inftrument, door den aden Clercq Petraut gecontrafigncert, weder langs denzelven weg in onze Vergadering binnen.

De Commisfie hierop nader over deszelis remarquab»len inhoud delibereerende, befloot, een fchriftcliik antwoord, zonder eenigefuperfcriptie en opeen gelijke wijze ondertekend, aan de Municip. door een Boode ter hand te doen ftellen, in dier voegen als wij al mede de eer hebben hetzelve Copielijk hier bij over te leggen, fub B.

Dit gebeurende, compareerende om halt 7 io Leden der Municip. benevens derzelver ifte Clercq, welke op de groote vertrekkamer gelaten zijnde, gingen onze bovengenoemde Commisfarien onmiddelnk derwaarts, en na dat een ieder gezeetcn was, vatte de Burger Abbring het woord op, en verzuimde geene pcifuaüve argumenten aan te voeren, die bijgebragt

Sluiten