Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 240 3

en Sneek, bij liet 726 Prov. point voorgedragen, betrekkelijk de Botervaten, is geweezen van de hand.

De Commisfie waarneemende de zaaken van het Collegie bragt hierop ter tafel de ontvangene verteekende verklaaring eu eene lijst van onwillige amptenaaren uit het Diftrict van Oostftellingwerf. Gerenvoijeerd aan het Commité van algemeene Waakzaamheid.

iMog wierd namens dc voornoemde Commisfie aangemerkt, dat dezelve in de refolutie ter verkooping van het ingekomen Goud en Zilver, niet genoegzaam vermeende geauthorifeèrd te zijn, om ook buiten deeze Provintie zich te informeeren voor welk een prijs men hetzelve ten meestcn voordeel e zoude kunnen debiteeren: verzoekende in zo verre die refolutie te amplieeren, door dien het nodig zoude zijn, dat 'er ook onderzoek in Holland gedaan wierd naar de prijzen daar van. Waarop bellooten is, dat die refolutie zodanig zal worden veranderd, dat ook elders zo wel als in deeze Provintie (echter met den meesten fpoed) onderzoek zal worden gedaan voor welk een prijs men bet Goud en Zilver werk zoude kunnen te gelde maaken, ter afbetaaling der quote voor de Franfche Republiek.

L. S O NT A G.

(Hei vervolg in No. 20.)

*jf In No. 14 deezer Dagbladen, pag. 147, is abtifievelij'k gezet de naam van den Burger C. Iialbetima , als requestrant ter bekoming yan de post als Commies bij. de Commisfie w aarneemende de zaaken van het Collegie; moet zijn den Burger C. Halbetfma op voorftel van de Commisjie waarneemende de zaaken van het Collegie in nominatie gebragt, ter optineering van de post als Commies bij de Commisfie voornoemd.

Te Leeuwarden, by M.A.v. ü. Wal, op de Kelders, De Prys is a Stuivers.

Sluiten