Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 360 }

dering gevraagd, aangaande eene reeds afgeleverde Comnnsue aan den BurgerjC. yan der BurgfmSZ aanltellmg als Commies van 's Lands genK?ene middelen te Harlingen: of de Vergadering verftond dat denzelven die Commisiie zoude behooren te betalen volgens de jure, enz. ter dier tijd gebruiklijk, dan of hij met dc enkele onkosten van fchrijfloon en zegel zoude kunnen volftaan; _ Waarop bij de Vergadering beiloten rs, dat den Burger C van der fflf, even als zulks door den Burger W. Lijcklama a Nijl W is gedaan, zijne Commisiie zal moeten betaalen volgens de ulantie van dien tijd.

Door de Commisfie, welke de exhortatoire misfive van de Nat. Vergadering, in dato 13 April 1. J. heeft geëxamineerd, wierden daarna haare confideratien en advis op dezelve uitgebragt: Hellende, ten einde zoo veel mogelijk aan de uitnodiging van de Nat. Vergadering te beantvyoorden, voor, eene Concept Publicatie aan het Volk van Friesland, waarin de welmeemng van dat Volk zal worden gevraagd, of hetzelve, op de voorgeftelde bepaalingen, het gebeurde met de geweezene Reprefentanten, den geweezen Secretaris E. M. van Beijma en Ph. Meinjina, zoude willen in vergeetelheid gelteld hebben, mids dezelve geduurende 2 Jaaren m geene Provintiaale bedieningen of Be Huur, veel minder in de Reprefentatie zouden verkiesbaar zijn; — met uitzondering van den geweezen Griffier 2>/ita De Vergadering heeft gemeld advis gehouden in deliberatie, en is de Commisfie voorhaar rapport bedankt.

Daarna heeft den Prefident de Vergadering eefcheiden tot heden avond 5 uuren, om alsdan verder over het ontwerp van een nieuw Provintiaal Beftuur te delibcreeren; en, zoo doenlijk, nog ter vervulling van de vacante posten in den Hove over te gaan, vermkls de Raaden Roorda en Bosfcha ten fterkften infteérden om ook appoinctement op hunne requesten te crlan' gen, en. hun ontflag te bekoomen.

Sluiten