is toegevoegd aan uw favorieten.

Tempel-gezicht van den propheet Zacharia.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

113 Jofua onderwezen in de beüryke vruchten

HOOFDST

vers io.

ons hier van overreden. Daar hy (d) gefprooken had van de groote zegeningen, waar mede God Juda by 'sMesfias komfte zou zegenen, laat hy aanftonds volgen, hoe de hemel van zegeningen zoude druipen,'door de ryke uitftorting van den Heiligen Geeft (<?), maar om nu te toonen, dat deze onderfcheiden zegeningen ook wel degelyk tot onderfcheiden tyden behooren, zo zegt hy van de laatfte niet, het zal ten dien dagen, maar het zal daar na gefchieden (ƒ). Vermits nu de goederen van genade en leven, als vruchten der aangebragte voldoeninge des Borgs, alle tyden eigen zyn, in dier voegen, dat zy de erfgenaamen der beloftenisfe, geduurende dezen ganfehen dag der zaligheid, tot deszelfs vollen afloop toe, worden medegedeeld, om juichende bezitters van dezelve te wezen; zo kunnen wy niet anders, dan aan den blyden evangelietyd denken, welks dageraad ontlook op 'sHeilands eenen dag van verlosfinge; waar in des Heeren Spruite zal zyn tot cieraaden tot heerlykheid, en de vrucht der aarde tot voortrefelykheid, en tot verder in ge den genen, die het ontkoomen zullen in Israël (g). Dien dag,

waar

(rf) Joel 2: 23—27. (0 Joel 2. 28.

(ƒ) Zie ook dit Openb. 4: 1. Cf) Jef- * *•

3-heden niet algemeen te maaken. Joëls wyze handel, als die de tyden weet te onderfcheiden, moet