is toegevoegd aan uw favorieten.

Tempel-gezicht van den propheet Zacharia.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JHoCFDSD.

ven 10.

CO Jef- 4°: 9- C*) Pfalm 68. (/) Jef. 2; 2,3.

woord uit Jerufalem moed uitgaan: O Zion, gy verkondigfter van goede boodfchap! klim op eenen

hoogen berg: O Jerufalem hef uwe femme

met magt, hef ze op en vrees niet, zeg den ft eden Juda, ziet (hier) is uw God (i); maar zelfs de kerk van alle tyden, de zeven oogen, die op den Mesfias zouden daaren, komen hier ook in aanmerking, niet alleen als voorgangers uit het heidendom, wier aantal een heele heirfchaar zoude zyn (k), maar een iegelyk van Gods volk in den evangeliedag levende , beduurd door gevoelens van liefde tot het eeuwig behoud van hunnen ongelukkigen natuurgenoot, wordt hier beoogd,immers, in dien dag, waar in de berg van 's Heeren huis zal vadgedeld zyn op den top der bergen, en dat hy zal verheven worden boven de heuvelen, en tot den zeiven alle heidenen zullen toevloeien ; zullen zy\ heenen gaan en zeggen : Komt, laat ons opgaan tot den berg des Heeren, tot den huize des Gods Jacobs (F).

Dezen, zo liefderyk gezind, zo tot uitbreidinge van het genaderyk van den gekruiden en verheerlykten Kerk-Heer, als tot redding van hunnen ter dood toe wankelenden evenmenfeh,hebben

114 Jofua onderwezen in de heilryke vruchten

3-die er in dezen dag zo erndig toe worden opgewekt; vermits 's Heeren wet uit Zion, en zyn