is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche bibliotheek, waar in beoordeelingen en berichten van verscheidene boeken en kleindere geschriften benevens eenige mengelstukken, worden opgegeeven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DEN WlTNSTOg.

8?

WHnftok. Want kan men geen Wijnflok zonder deszelfs ranken ofrankenafgefcheiden van den Wi jnflok zich voorflellen; hoe'fterk teekende dan deeze gelijkenis de nauwe betrekking tusfchen Jefus en de Apostelen, de teedere en onveranderlijke liefde van Hem, die de zijnen liefhad tot den einde toe. Ja, was Hij de waare Wijnflok en zij de ranken, dan zouden zij ook, met Hem vereenigd, uit en door Hem alle noodige toevoer ontvangen, om en als zijne Apostelen de vrugten van zijne borgtogtelijke verdienden te draagen voor Jooden en Heidenen; en als. zulke, die in hem geloofden, ook de vrugten van dat geloof te vertoonen in eenen heiligen wandel. En eindelijk verzekert de Heiland in deeze voorftelling, dat, fchoon hij voor een'korten tijd door den dood , en vervolgens voor altoos naar zijne menschheid, van hun zou fcheiden, hij echter naar zijne Godheid met en bij hen zou zijn en blijven tot de voleindiging der waereld,

$. xxv.

Strekte dus de voorftelling deezer gelijkenis om de Apostelen te troosten en te bemoedigen, zij diende niet minder om hen tot een beftendiggff/oo/V», en liefde tot JeCus op te wekken. Want kan geen rank op zich zelve, en afgezonderd van den Wijnflok befchouwd, vrugten draagen, dit leerde hen, dat zij ook zonder de geduurige hulp en onderftand van Jefus, en als geloovigen, en als Apostelen , niets konden doen; gelijk.oók, dat hunne aankleeving aan Hem en zijne belangens zoo nauw, zoo beftendig moest zijn , gelijk de vereeniging van een Wijnflok en deszelfs ranken. — Daarenboven was deeze gelijkenis allergepast om hen tot eene waare en beftendige liefde tot elkati' deren aan te fpooren, en alle gedagten van hoogmoed en zelfverheffing, of twisten over de meerderheid, in eens te verbannen; want waren zij allen ranken van één en denzelfden Wijnflok, en hadden zij dus allen daar op dezelfde betrekking, dan moesten zij ook, even als leden van het zelfde lighaam, voor eikanderen zorg draagen. Trouwens hier door zouden allen, die hen zagen, bekennen dat zij discipelen van Jefus waren.

§.;xxyi.