is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche bibliotheek, waar in beoordeelingen en berichten van verscheidene boeken en kleindere geschriften benevens eenige mengelstukken, worden opgegeeven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

scö GosvRüCürre Seölüit va» öat» Hèï& Chandt.

ïaaar Ira zoo verre aanneernen en behouden, als ik bitliik oordeel. ïndien het gebeurde, dat mij een amot of eene andere bezigheid wierd toebetrouwd, dan wil ik mij zoo veel het mogelijk is, ijverig daar in betoonen, en dat nee Bïij ter harte gaat; en zoo mij niets werd opgedraagen dan wil ik echter mijnen tijd niet onnut, in ij iele vermaakelijkheden deezer waereld, verkwisten, maar iets goeds bij oe hand neemen, tot nut van mij zei ven, of rot voordeelvan mijn evennaasten. Ik zal mijn lighaam niet verwijfd maaken, maar tot maatigheid gewennen. Ik wil het door arbeid verfterken , en alles aan het zelve toelaaten wat toe deszelfs gezondheid kan dienen; doch zoodani* dat bet zich regen mijn gemoed niet kan verzetten Ge! oorioofde last en verkwikking wil ik niet verzaaken, op dat her hghaam door eene al te grooten dwang niet verzwakt wordt, en onder den last van geftrengheid' bezwijkt. "** Üus bid ik den almachtigen en goeddoenden God, dat iiij tnij, door zijne genade, deeze gedagten, welke hij in «n heeft verwekt, mijn leven lang wil helpen in acht neet*en, en mij nooit daar van laaten afwijken.

DE