is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche bibliotheek, waar in beoordeelingen en berichten van verscheidene boeken en kleindere geschriften benevens eenige mengelstukken, worden opgegeeven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m De waare Godheid, en hoogs Hksrlijkcsio

hannes, in de gemelde plaats, daarbij voegt den Over Zien der Kaningen der aarde, maar dat ook Paulus in dat rSj ver, zegt, dar Cbri.ru» de eerstgebooren ui de,doolnt opdat b„,n allen de eerfte, dat fs d« Jorac of

opperheer, die de eerfte plaats en de heerfcha'ppij belleeS en beztr, zoude zt/n. tKJ "CAiccu<-

Dar deeze gegeeven verklaaring van het woord eerste

Klaar bevestigd uit alles, war Paulus, n de drie volgende verzen nog nader aangaande Christus leert én getu," (namelijk, dat alle dingen door Hem en tot He n zt* geff-pen ; darze alk te zomen door Hem beftaan; £ hij derhalven met alle recht en grond het Hoofddis t. haams, en de Heer van alles v. J S

§. XIX.

Zeer volzinnigis, b,j gevolg, dit i<de vers; want zoo bcfchnjft Paulus hier eerst den Heer Jefus in zijne GtfdX? l.jke natuur door Hem re noemend beeld des onzienk ken Gods in welke Godheid het vermogen rustte on over alles hecrfchapp.j ,e kunnen en te mogen voeren; en St vermeldt de Apostel die hooge heerlijkheid van ïefus u ,,r door H,, tot een Hoofd was gefteld en verheven, nit'Heft te noemen den eerstgebooren aller creature. Kortom hH vermeldt en befchnjft hier Christus, met de zaakrijkfte be woordineen, als den eeuwigen God en Zoon van God erf als den Koning der koningen en l ieer der heeren die rffl* magt in hemel en op aarde bezit en uitoeffent. '

§. XX.

In dien zin, welken ik ten aanzien van het woord eerstgebooren heb aangetoond, kan en moet het overal, waar het van Christus voorkomt, worden verftaan, gelijkRom. VIII: 29, alwaar Jefus de eerstgebooren onder veele broe* deren wordt genoemd, met de duidelijke zinfpeelinoe oP het recht en de heerfchappij der eerstgeboorte; en Heb L Z \ fUS ^hbh\God de Vader) weder', om den eerstgebooren inbrengt in de waereld, zegi hii Ende dat alle Engelen Gods bem aanbidden. — Hierom moet men de benaaming van 'eeniggebooren Zoon , wel!? 6enS T Jefus Sneven wordt, niet voor dezelfde houden met deeze van eerstgebooren. Want eenig-