is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe Nederlandsche bibliotheek, waar in beoordeelingen en berichten van verscheidene boeken en kleindere geschriften benevens eenige mengelstukken, worden opgegeeven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

134 Aanme*kikö

dén, en men moet, wanneer men dezelve plaats swpft eenigen omilag maaken, om 'er gevoegzaam, ovlréen' komstig met de waare meemnge en bedoelinge van Pauln, eenen gepastenzm, met betrekkinge op den Heere Zr„, aan te geeven. JC1US»

Dan ik geef in bedenking, of men ditwoord niet eenvou> diger op zulk «ene wijze zou kunnen overzetten, dat daar door alles veel duidelijker en eigenaartiger wordt- dar ff dat men het vertaale, zich zelve» opgeofferd hebbende

iInSflSSïf mCen ik d°°r tWee k0rte ««•nerkingen De eerfte is, dat het Griekfche grondwoord mt» en het welk hier voorkomt, niet alleen beteekent nts ten einde brengen, volbrengen , zijn bejlag geeven envolmaaken maar ook we] fterven, gedood worden "\s t ware zijn leven eindigen, ja dat meer is, opofferen , of m eene» lijdenden zin, opgeofferd worden. ~ % die he teekenisfeyan«j*Wft worden of zijn leven te eindigen gebruiken de I ebreen hun woord nk. gelijk meni Sr* anderen,zien kan Jef.XXXI:3. ^Sam. XXI-fS i'iX-ï Indeezen zin vindt men bij de Latijnen de wordén finiri conficere confict gebezigd (0). Ja het Griekfche woord wmhue&a,, het welk het zelfde beteekent met ons wond woord alhier bij Paulus voorkomende, hebben deïxx gebruikt, om het Hebreeuwfche ma, dat s fterven, uitte drukken (*;. En bij de Griekfche Kerkvaders worden de woorden ramu en nfeiawi? niet alleen voor fterven en den dood, maar bijzonder van den martehdooden dien dood te Her. ven , gebezigd (O - En wat de beteekenis van offeren

of

O) Bi) voorbeeld bij Justinus, Lib. XXVII. Cap. Seleueusquoque >sdem ferme diebus, amisfo regno, equopraecipita* tus, finuur ; bn Cicero, Orat. pro Mil. Nuper quidem, ut L tts, me ad regmm pene confecit; (vid. G. de Haes In Disf. inaug. pag 16. j bij Plinius leest men morbo finiri ; en bij Florus heeft men conficere fe venen». ">}

00 Vid. Biel, Thes. Philol. ad voc.

00 Vid. J«/«r/ Thes. Eccle». ad voc. Volgens deeze beteekenis vm fterven of gedood te worden, kan men nieTonvoe" saam het zeggen van den Zaligmaaker opvatten, bij Luc. XII?: rIt-Tlk d£ °!,Zen' gelijk 00k in de gewoone overzeuingê Maar din ka» het vertaald worden, en op den derden dag, dat

is