Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S.5& Vertoog

aenDnh0 n^f3^'-Waar$5? dc anriere ^zonderheden Hg, gen öpgeflotèn is eene overeenftemming van gevoelens en Moelmgen. Dat dit het wezen der vriendfchap uitma,k ffllr "hJIT" vai? kan.a^«theiden worden, hïao SS h)< j dar het geen bewijs noodig heeft. |)jc vereischte kenmerkt en onderftheidt du, aan.tonds de vriendfcp! nSén

menfcbe ,jke Maatfchapp.j, naar de verfchillende betrekkin gen, gelegenheden en omftandigheden, verpligt ben omtrent allen uitte oefenen; als mede van zulk een' verkeer™, ge.., welke w,j met zommigen/uit hoofde van Moedeer* ben" WamaXS.berrepS betr^>'ngen, als anderzins heb, ben. Want alle de phgten, hier toe betreklijk, kunnen betragt worden , ook dan wanneer de gezegde overeen? ftemrning mogt ontbreeken, daar in "tegendeel zonder hebben. ^ ^ vriendfchap kan plaats

dJiüÜ! - za,.deerzf vereeniging recht zijn, dan moet zit de volgende eigenfehappen bezitten; zij mo. t oprecht 2

««ee&oS 60 deUglhaam 4» elk

Dft tyeare vriendfchap moet zijn. Hier door on¬

derfcheidt ze zich van eene enkele uitwendige vertooning

kleefdhe.d aan iemand, en wat dies meer is. waarin enkel onze fpraak en de houding van het lighaam deel hebben doch waar van het hart geheel vreemd is. Eene handel wijze, welke maar al te veel plaat heeft onder zulken die toeleggen, om onder den.fchijn van vriendfchap, deeze en geene tot een werktuig te gebruiken om hunne tijdelijke inzichten te bevorderen. "j^Mijice Niet alleen moet de vriendfchap oprecht zijn, maaar ook verftandtg. Hier toe behoort, dar wij in het aangaan van vriendfchap eene verftandige keuze doen. Hoe welmeenend en oprecht ook het aangaan van vriendfchap mag zijn zt] zou verkeerd en ten uiterton fchadelijk weezen war' neer die met met verftand gefchiedde. Ik zou, bij voorbeeld enkel op eene uiterlijke voorkoming afgaande, met iemand eene hartelijke en welmeenende verbintenis kunnen aangaan; ik zou mij kunnen verbeelden, dat eene fchielijk opkomende vlaag of drift, welke op de eerfte ontmoeting van zulk- een bij mij opkomt, waare Vriendfchap is en intusfchen, b,j nader onderzoek, mij. grootelijks bedroogen kunnen vinden. Neen! zal ik in waarheid iemands

vriend

Sluiten