Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD der

Natnnrlijke Historie der Tsvngelen, bijzonder van Tsvogtfap, welke met een Kuif voorzien zijn. Door Prof. H. Sanders, i 275 Teftament van Martinus Lutherus. 282 Korte Verbandefng over den Altaar te Athenen, en deszelfs

opfchrift; Hand. XVII: 23. door Corn. van den Broek. 289 Het Noodzaakelijke en Voordeelige eener Vroegtijdige Bekeering. :p5 Gedachten over het gezag der Rede in den Godsdienst;

door P. Heman. 314 Aanmerking over Hebr. V: 9 333 Befchottwing van de Wet der Melaatfehen onder Israël. 337 Aanmerkingen over her Godsdienstig' Kerkgezang. 349 Venoog over de Vriendfchap. 357 De Natuurlij be Hiliorie der Oesters 363 Korte Befchrijving der Naalden-Fabriek te Aken. 366 Nieuwe berigten van Georgien en deszelfs Vorst Hei aclim. ?jo De Edelmoedige Heer en zijn Edelmoedige Slaaf. 375 Eene onverwagte liefdaadigbeid. 377 Epictetus behoort ook onder de weldaoden van Gods Voorzienigheid. 378 Korte Waarneemiiig over de fhelheid des Wfndi in zekere

hoogte. • 380

Aan den Schepper. (Dichtfhik.) 381 De Wechgaande' Bok, op den grooten Verzoendag. 385 Levens-bijzonderheden en Daaden van den eertijds beroemden Romeinfchen Burgemeester Marcus Tullius Cicero. 392 Over het Nut en Nadeel der Lees-Collegien. 404 Opwekking tot onderzoek, of 'er hervorming mogelijk zij in eenige (lukken , betreffende het Godsdienstige van Nederlands Oosterfche en Westerfche Volkplantingen. 412 Eerlijke daad van een Schrijnwerker. 430 De klaagende Jacbthed, of Mofes n aar den Nijl. -Dichtlhlkje } 432 Befchouwiig van de Wet der Roode Vaarze. 4^3 Gemeenzaam Gefpivk over verfcheidene Deelen der Wiskundige Aardrijks - befchrijving, onder fommige zeer vatbaare Gelijkenisfen , met alle mooglijke duidelijkheid voorgefteld. 441 Levens- bijzonderheden en Daaden van den eertijds vermaarden Romeinfchen Burgemeefter Marcus Tullus Cicero. (Vervolg var, bladz. 404.) 449 Aanmerking over Hebr. XI: 14; door vergelijkinge en met bijgevoegde ophelderinge van Rom. f:4. 1 Tim. III: 16. 1 Petr. lil: 18. 473 Iets over den Tijd vaa het Menfchelijk Leven. 479

Le-

Sluiten