Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Redenatie, gehouden in de Sardammer Schuyt, van eenen Noordhollander en een Rotterdamfche Koopman; over dezen Oorlog van Engeland met de STA ATEN. Vois: Vrankrvk zal Oranje nooit verhaten.

Rotterdammer.

Wat zegt den Dwingeland, Die moet vallen in ons hand, Maar den Franfchen Haan Zal hem met zyn fpooren flaan, De Ruflen en den Zweed, Zy bennen wel compleet; Maar den Keizer is wel in ftand, Stiyd voor ons Nederland.

Sardammer.

2. '. Ik heb het lang gedagt Van het Engels valfch geflagt, De Leeuw is wel conftant, Met de Wapens in de hand, Als het 'er komt op aan

We zullen hem tot morfel flaan, 0nz' Schepen bennen wel gelaan, Om voor hem ten fbyd te gaan.

R otterdammer.

3. Vriend wat zeg je 'er van? Ik hoor'dat den Engelsman Verzoekt al om uitüel

' Maar hy 't niet hebben zei; Liever met ons grof Kanon, Hem verjaagen uit London, Ons Staat zal toonen wat hy kon; Zetten hem in de Prizon.

Sardammer.

4. Wy meende het was or.zen Vriend Maar hy heeft ons valsch bediend, En den Eed ontrouw,

Gezwooren aan Nafibu; Hy nam de Schepen mee, Van Holland op de Zee En bragt ze na de Rhee, Hoord 'eens wat den Schelm dee. Rotter dammer.

5. Maar zyn fchelmftuk, Zal hem brengen in den druk, Want den Franfen Haan

Zal hem met zyn vleugels flaan; Ons Matroozen en Soldaat, Zy vreezen voor geen kwaad, Wy weeten met hem heel wel Raad Als het op een vegten gaat.

Sardammer, 6 De Oranje Vlag die waait, En den Franfchen Haan die kraait, Ziet de Leeuw zyn (taart, Is voor geen Doch vervaart, Onzen trouwen Admiraal Vreezen voor geen vuur nog Haal , Hier op fprak Amerika, Ik geef nimmer geen gena.

Rotter dammer,

7. Zoo heeft het lang gegaan, Onze fchepen zwaar belaan,

En de Koopvaardy, Geftoort aan alle zy, Wy geeven geen Quartier Met kogels vlam en vuur, Soldaate drinken wyn en bier, Schrik van vegten met plyzier.

S a r d a m m e 1'.

8. Amfterdam is wel van zins, Om te vegten voor de Prins,

Ja ons trouwe Band, Vreezen niet voor Engeland, Onz' fchepen zeilen uit, Met trommen en met fluit. Om te maaken hem tot buit. Jaag dat Volk 't land maar uit. Rotterdammer.

0. Hoord wat men vernam, In de Stad van Rotterdam, Men ziet de Franfen gaan, Met wit en geele ftrikken aan, Zy zwaayen met haar 'hoed Viva het Oranje bloed, Zyn Vlagge fleep men op de grond. Tot fpot van den valfen hond. Sardammer.

io. Ik heb wat Nieuws gehoord Van een Koopman in den Noord, /""T^ Dal Paul Jonas dra / *

Legt in Noord- Amerika; / K$fflfEIïïi

Met zyn Schepen wel bemind, 1 DjSüjjïHij Om te ncemen Engelnnd. \ '

Al myn Volk is rog wel in ftant, Viva de Oranje Plant.

Sluiten