Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( $ )

Getuygen daar van zyn, Wel-Edele Hoog Agtbre Heeren! indien men na zo veele fprekende Bewyzen nog nadere elucidatiea mogte verlangen, alle de Geregts - Rollen , welke zedert die eerfte aanftellinge van Burger - Raaden op de Secrecarye der Juftitie worden bewaard, en waar van de Copyen jaarlyks aan ü Wel-Edele Hoog Agtb. worden toegezonden. —

Niet ééne Vergaderinge zal men in dezelve vinden gehouden3 of men zal reeds boven aan het Hoofd van dien geplaatft vinden de zo notabele woorden ajj'umtis de Burger-raaden ten fprekende bewyzen, dat zy, nog uit kragte van hunne eerfte aanftellinge, nog naderhand door eenige nadere Gonceffie ja zelfs niet door eenige verkeerdelyk geïntroduceerde Corruptele , immer of ooit anders zyn geconlidereert geworden, dan O0 als ook re verd zyn) als geadfumeerde Leden in den Raade van Juftitie, om te helpen befuigneren en fententiêren over zaken de vrye luyden of Burgers betreffende. —- En dat gevolglyk ook alle politique direclien, als dewelke nimmer met de Justitieele worden geconfundeert, altoos geheel en al zyn gejepareert gezveeft en gebleeven van de qualiteit van Burger - Raaden. —

'T is wel waar Wel-Edele Hoog Agtbare Heeren! dat, zedert derzelve hunne eerfte aanftellinge, van tyd tot tyd door de refpeéhve Gouverneurs en Regeeringen,hunne Confideratien enadvys indezen en geene zaken wel eens is ingenomen — dat ook aan henlieden meer dan ééns de executie van het een of ander Plan, als by voorbeeld, het maken der ftraten , leggen der riolen, opbouwen eener Burger Molen, het verpagten van dezelve, het ontvangen der Burger Lasten, de Adminiftratie van dezelve penningen enz. is gedemandeerd geworden, maar gelyk zulks nimmer door henlieden geëxerceerd ot verrigt is, of heeft kunnen worden, als telkens op eene exprejfe Refolutie der Regeeringe zo lpreekt het ( onder correctie ) van zelve , dat zy zulks nimmer uit kragte van hunne eigene qualificatie als BurgerRaaden, maar altoos als door de Regeeringe ad iftum atlum [pedaal geauthorifeerd zynde, hebben verrigt gehad. — En het blykt dan uit dit een en ander niet minder middagklaar, dat Burger-raaden uithoofde van hunne radicale qualiteit of van de pligten aan hunne qualiteit verknogt, niet zyn, die geenen, aan wien de geringfte zorge of toezigt over het algemeen is toebetrouwd, én dat zy dus ook nog veel minder kunnen geconfidereert worden te zyn Repntfentanten van den Burger •/iaat. —

Even zo min nu, als die qualificatie met enig fundament kan worden gearrogeert door Burger-raaden , nog veel minder kan dezelve worden gepatenteerd door onze refpe&ive Htem-raaden in de buyten Diftri&en. -—

Het zou, Wel Edele Hoog Agtbaare Heeren! riet"veel moeite koften om uit de aanfteümg en inltruetie voor dezelve Heem-raaden,

doo-

Sluiten