Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3? )

geld langs de ftraaten naar deGyzeHng,terwylzynehuuwbaafêDógtefl op eene jammerlyke en aandoenelyke wyze om hulp en byftafid fmeek. ten 5 om hunnen Vader verlost te krygen. — Maar nog het een nog het ander was van effect. —- Hy wierd eerst in Gyzeling, en daar na op het Schip Honkoop gebragt, met eene recommandatie door den Geweldiger aan de Officieren gedaan 3 datze hem meer flagen als eeten moeften geven.

Wanneer men dit Geval al wederom op eene dusdanige verdraaide en verdigte wyze hoord befchryveiï, het kan niet naisfen, of men moet op de eerfte Leéluure van dien eene inwendige indignatie gevoelen over de verregaande cruelliceit en mishandelingen, welke dien armen Buytendag en zyne mede ■ lydenswaardige Familie is aangedaan geworden. — Men kan niet ontkennen dat eene dergelyke capricieufe dispofitie over het goed en bloed der Ingezetenen van eenen vryen ftaat, al zeer veel raport zou hebben op die hatelyke tyden* wier herdenken niet dan ontroering, afgryzen en veragting in alle welgeaarte gemoederen der vrye Nederlanderen kan effeét.ueerem — Op de eerfte gepasfioneerde en prsemature aanklagte van zyn Huisvrouw, en op een fimpel verzoek van feparatie, vry onbezonnen gedaan , eerft 14 dagen daar na , en wel , na dat men reeds wederom volkomen was verzoent, zonder de minfte voorafgegaane crimineele accufatie of verantwoordinge door den Fiscaal 9 zo maar propria auctoritate in zyn eigen huys te worden overvallen , met koorden gebonden , en als een Moordenaar over de ftraaten , onder het gejammer en gekerm zyner weerloze Familie te worden weggeüeept, en naar boord van een Schip gebragt, om voor eeuwig van eikanderen gefcheiden te worden; welk eene dispoticque cruelliteit en ontmenschte barbaarsheit! wien ryzen de hairen niet te bergen , wanneer hy zig dit akelig tafereel voor oogen ftelt ? en wie is 'er die een dergelyk monftreus gedrag niet als eene allerverfoeyelykfte daad abomineert ? — Geen mensch kan fterker detefteren als de ondergetekende , al wat naar arbitrair zou kunnen zweemen in de behandeling der Juftitie * en niemand heeft ooit met meer afgryzen kunnen befchouwen een politicq fyfthema, 't welk op de onregtmatige gronden van een overheerfchend despotismus is gebouwd , en hy maakt vervolgens ook geene de minfte zwarigheit, om opentlyk en onbewimpeld te erkennen, dat, by aldien dat patheticq verhaal , zo als men heeft kunnen goedvinden het zelve aan UWel-Edele Hoog Agtb. voor te dragen , was ingerigt overeenkomftig met die candeur en opregtheit, welke men aan den luyfter van UWel-Edele Hoog Agtb. aanzienlyke Vergaderinge billyk is verfchuldigt, men ook als dan met het uitterfte regt van fchreeuwend geweld en tirannicque overheerfching zou hebben kunnen klaagen , en geene genoegzame voldoeninge voor het gantfche geledeerde menschdom zou hebben kunnen vorderen. — Maar hy vertrouwd ook teffens met geen minder fundament van de bekende acquiteit en prudentie van Hoogstdezelve te mogen verwagten» dat, ingevalle hy in ftaat zal zyn gefteld, om tën genoege vanUWel-

Sluiten