Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2a TOEBEREIDSELS Ir N HOLLAND.

wél verfterkt, en genoegzaam voorzien van gefchut, maar moeten 't bovenal " zijn met wede militairen en de uitgeleezenfte troupen. Men kan den tijd, die 7 ons noch°overig blijft; befteeden, om die wegen noch meer te verfterken, en " 'er zelfs verfcheide onbruikbaar van te maaken, zodat de vijand ons alleen kan " aanvallen, daar waar wij hem den grootften weêrftand kunnen bieden. Der" halven zal men alleen moeten denken op de verdeediging van Gorkum, Via'" nen de Vaart, de verfterkte plaatzen langs de Vecht, en al 't overige land

diep' genoeg onder water zetten, om den vijand te dwingen geen aanval te ", waagen, als op de verfterkte plaatzen. Ten deezen einde moet mende fluizen ',' in goeden ftaat houden, en 'er volks genoeg posteeren, om 't land op 't eer" fte fignaal te inundeeren. Hier door zullen wij den vijand tegen houden; wij " zullen zijne operatiën fleepende houden, en daar mee is alles gewonnen. De " herfst nadert; 't is bij ons zo nevelig en mistig, dat 't ganfche land een groot

moeras zal zijn, waarin de vijand niets zal kunnen onderneemen. Hij zal veel " volks en paarden verliezen; de ziektens zullen hem verzwakken; en hij zal '\ gedwongen zijn, zijn ontwerp te laaten vaaren, en onze frontieren in vreede

tc lci/vtcn 5

" Dit plan'van operatiën toont dat de Hollanders zeer wel oordeelden van hunne sefteldheid, dat'tonëindig moeijelijk zou geweest zijn hunnen tegenftand te overwinnen bij aldien zij aan- hun hoofd hadden gehad een generaal, die bij een onbepaald gezag gevoegd hadt dapperheid en de edele eerzucht, om door de verdeediging van zijn land zich onfterflijk te maaken.

De Commisfie van Woerden hadt 't commando en chef den Rhijngraaf van Salm toebetrouwd, en den chevalier de Ternant en den generaal van Rijsfel tot luitenants -generaal benoemd, den een van de cavallerij, den ander van de infanterij De laatfte hadt ook 't commando over 't corps troupen, 't geen de Patriotten, de auxiliairen en de burger - compagniën hadden geformeerd van de Leek tot aan Utrecht, en langs de Vecht tot aan Muiden. De Staaten van Holland zogten overal de middelen , om hunne armée te vermeerderen en moed bij te zetten • zij betaalden de zoldaten tegen een ongewonen prijs in de hoop van hunnen moed aan te vuuren, en vreemde deferteurs na hun toe te trekken. Zij beloofden belooningen aan hun, die door eenigen dienst zouden uitmunten, en lijfrenten voor de gewonden. Alle de posten, alle de forteresfen werden in overvloed voorzien van gefchut, van krijgs- en .mondbehoeften* en zoldaten. De Commisfie van t delenfieweezen te Woerden kreeg bevel de fluizen te onderzoeken, zich te verzeekeren of men goede maatregelen hadt genomen, om 't land op 't eerfte fignaal te inundeeren. 't Volbragt deeze orders, gaf zijnen meesters verflag van den goeden

luLtlt 2

Sluiten