Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOT BEVREEDIGING IN HOLLAND.

*9

Z. M. de fatisfactie wilde geeven , die hij vorderde , of wachten tot dat hij die aan zich zeiven verzorgde.

Dit nieuw incident veranderde dc maatregelen des Hertogs, en hij beval door estafetten den generaals niet te marcheeren. Men zondt een courier na Parijs, om den graaf van Goltz van den wil des Konings te onderrichtten ; en de kapitein van Kleist, adjudant van Z. H., werdt den /den September na den Haag gezonden, om 'er den heer Thulemeijer van te berichten. Deeze minister kreeg order, de Staaten van de Provincie van Holland noch eens , in naam van Z. M., te vraagen , i°. of zij, door een billijke voldoening, de beleediging H. K. H. aangedaan, wilde herftellen 5 20. alle de medepligtigen ftraffen ; 3°. H. K. H. om verfchooninge vraagen, haar nodigen om na den Haag te rug te keeren ; 40. de mediatie des Konings tusfehen den Stadhouder en de Provincie van Holland aanneemen; of bij weigering van deeze vier artikelen, den Koning dwingen zich eene eclatante fatisfactie te bezorgen. Men ftondt den Staaten vier dagen toe, om hun antwoord te overleggen. De kapitein van Kleist kwam den 88ft> in den Haag, en de Pruisfifehe minister begaf zich terftond bij eenige Leden van de Regeering , hadt met hen eene conferentie , gaf den Raad - penlïonaris een Nota, binnen vier dagen, om antwoord vragende.

't Was toen noch maar acht dagen geleeden dat de Staaten van Holland den Pruisfifchcn minister een antwoord gegeeven hadden op zijne tweede Memorie, 't Was niet dan na lange debatten , en met eene meerderheid van tien Hemmen doorgegaan. Men hadt 't zelve opgefteld , geheel volgens 't plan van de ftad Dordrecht, en in 't generaal was 't omtrent 't zelve antwoord , 't geen men ettelijke maanden vroeger hadt gegeeven. De ftad Amfterdam had die buitenfpoorige ftijfhoofdigheid afgekeurd , en voorgefteld , dat men eenigermaate zou toegceven , en twee gedeputeerden na Berlijn zenden. Te vergeefs waren Haarlem en Delft van 't zelve gevoelen geweest; de meerderheid hadt de overhand. Thans , in plaatze van uit Berlijn te bekomen een antwoord op hunne laatfte Refolutie, ontvingen zij door des Hertogs courier 't ultimatum van 't hof van Berlijn , zagen zich gedwongen binnen vier dagen eene refolutie te neemen, en tusfehen vrecdc en oorlog te kiezen.

Dat men oordeele van de confternatie, die zich in den Haag verfpreidde. 's Anderendaags vergaderden de Staaten. Gebrek aan inftructie, 'en de onzekerheid der Leden omtrent veele voorwerpen vermeerderden de advijfen. De Patriotten zonden ijlings den Commisfaris Pieter Paulus, als courier na Parijs, om in den naam der Staaten op 't fecours van Vrankrijk aan te dringen. De Staaten Ge-

D 3 ne-

Sluiten