is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche bibliotheek, waar in beoordeelingen en berichten van verscheidene boeken en kleindere geschriften benevens eenige mengelstukken, worden opgegeeven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j. W. van Sun,

tt^nS-n" vl z,'iVwelbeLhaagen voorgevallen zondaaren ' Hif vl w °lgenS-de rechten*jner gerechtigheid, eischte

Ueetad SS °h m 2° h°edaanigheid van een plaatsb !

eenevniiï g' °°r doende en Wende gehoorzaamheid, .h« rnS!ld,ge.,Rel!0eRdoenlnS voor hec ellendig volk van

trekSil^ r'^aagen daar te ftellen. Hier toe was be-

maar nnï'J S'3, meC fleg!S de £edaante eens menfehen, maar ook de geftalte eens dienstknegts aannam, om tot den kruisdood toe, gehoorzaam te kunnen worden? '

„ Met priesterlijke waardigheid en koninglijke majesteit om een Vorsten Gebieder der volken te zijn; zou Bi, op de volbrengmge van dit werk der Godlijkerechtsverhoogbge volgens 's Vaders belofte, bekroond worden : daa/nu W iV™, heC G0dliik wel°ehaagen dit voorftel gewil-

Tod n?^de'/°0 ^ W> d00r Gi'zich Gode opofferende, den Richter met zijn haft Borg bleef om m de volheid des tijdsals'een fchu d-offer t Hem'ie genaaken waar toe Hij zich zoo gewillig toonde Ik bet belust, O mtjn Godl uw welbebaagentedoen/enuwe wet ts té het midden van mijn ingeland fWalm 40 o V zoo ontftond uit deeze onderhandeling, zoo verhoogend voor God door het recht, als heerlijk voor het fthepze een wederzijds recht van eifchen, zoo voor den BorgP om op zijn volbragt zoen werk de eer en heerlijkheid Sdrie" ampten voor zich en zijn volk af te vorderen; als voor den in de hoedanigheid als Richter zijneS Zoon tot zijnen Knegt aan te ftellen, om Hem', als Borg der in Hem u.tverkoorenen, te dienen, waartoe Hij al e hunne ongerechtigheden en fchulden op Hem deed aan oopen" en 5p n ?t.W*ere]d zondta's een verbond des volks. Hier toe zou Hij Hem openbaaren moeten - deels als zijnen rechtvaardigen Knegt, heilig en afgefcheiden van de iondaaren die het met noodig had, gelijk Aaron, eerspoor

f&'TïlTv'l tC °fferen' m daar na voo? die de volks, zou de Richter een welbehaagen in Hem, tot rich-

Lei'tl S^n* ^ Z'^er ^rkoorenen, kun-

htl \2 a de hei!ige God in "'"ets anders, dan in

het geen daar de uister van zijn beeld in doorftraalt en waar in Hij alle zijne deugden en volmaaktheden ?n hunnen" voongen glans herfteld ziet, welgevallen kan fcheppen , z0S moest de Borg Hem dienen in de daarftelling eener doende gehoorzaamheid , ter heiliging van den vollen eisch der wet om heihg te bhjven in alles , wat de wet voorfchriift om te doen, ten «nde het volk zijner borgtogtelijke beVrekSng

daar