Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

150 H. M. A. C t A u g K,

om uwen knegt, uwe dienstmaagd met ondraaglijke lasten re drukken, en hen het leven in uw huis tot eene Egipufche flaavernij te maaken ? Hoort God dan de ,uchten van den armen dienstbode niet? Dit geloof ik evenwel, (iji zUr Jn Heer met om hem zijn beroep en zijnen arbeid moeijelijk, maar hem denzelven gemakkelijker te maaken. Niet dat 'd door ongeregeldneid en blinde toegeevendheid de uwen aan traagneid, acnteloosheid, luiheid zult gewennen. Neen dit is de zaak in 't geheel niet, waar van wij met eikanderen Jpreeken. Gewen uwe dienstboden veel meer met alle naarftigheid aan trouw, werkzaamheid en nauwkeurigheid m alle hunne bezigheden, daar door maakt gij hen totnuttige mentenen, en draagt zorg voor hunne welvaart. Laat uwe toegeevendheid nooit zoo verre gaan, dat uwe dienstboden en uwe huishouding daar door nadeel lijden Maar maait ook hunne moeite zoo gemakkelijk als moogelijk is. Vergun hen zomtijds na eenen zwaaren arbeid eene kleine buitengewoone rust en verkwikking. Wanneer gij hen eenen arbe.d voorfchnjft, zie dan, of zij 'er ook bekwaamheid en kragten toe hebben. Berisp niet eiken misflag, en doeniet elke noodzaakeiijke herinnering op eenen gebiedenden toon. Moedig hen bij gepaste gelegenheden door kleine belooningen, door andere teekenen van uw welbehaa<Ten, en door eene vriendelijke behandeling aan. Uwe dienstboden zullen beginnen , beter te denken, en gewilliger tot hunne bezigheden, en vergenoegder met hunnen ftaat zijn. Welkeen geluk wanneer wij de geenen, die onderons ftaan, hun lot draaglijker maaken en door onze goedaardigheid menfehenhartenverblijden kunnen! ~ De nederigften in het volk zullen immers ook deel hebben aan de geneugten en de rust

tellrVer)a \felfh^S hV' dien de Voorzienigheid in ftaat heeft gefield, dat jö. anderen, die altijd bij hem zijn, een beter lot kan vertehaffen door hen vriendelijk te behandelen en hunnen arseid draaglijker te maaken! — ' ; „ De onderlinge betrekking, waar in Heeren en Vrouwen niet de dienstboden ftaan, maakt het noodzaakelijk, dat de eerden hun gezag en hunne achting bij de laatflen moeten behouden. Buiten dit houdt alle billijke onderwerping gehoorzaamheid, gezeglijkheid op, waar uit gewisfelijk veele onheilen voor her huisfelijk leeven moeten ontdaan Niet alleen worden de dienstboden zelve verwend , niet alleen lijden de huishoudingen zelve , maar Heeren en Vrouwen geeven ook aanleiding, wanneer zij hun gezag verwaiHoozen, tot veele onaangenaamheden voor zich zeiven. Onder

alles

Sluiten