is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche bibliotheek, waar in beoordeelingen en berichten van verscheidene boeken en kleindere geschriften benevens eenige mengelstukken, worden opgegeeven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tafereel der Nsdehlandsghe GÉscHiFDENissEr\% 173

„ het gantfche Helm geruste zijn mng,) een drie dubbele „, drukkers bal Haan, daar van de middelde verzilverd, die „ ter rechterhand rood , en die 'ter Ih'nkerband zwart geverfd zijn zullen; doch alle drie met witte fteelen. Daar ,, na zal boven op den open Helm de Wagtzaame Vogel, cjc ,, uraan, wiens vlugt tot vinding van vier Griekfche Let„ teren aan Paiamedes gelegenheid gaf, met een Lauriertak„ je in den mond , met den regter voet in een Laurier;, kroontje ftaan; maar met den flinker eenen fteenomhoog „ houden. ,

„ ,, Boven dit dusdanig gefchreeven Wapen zal hem „ J. Lescailje voorz. ook hier mede de Laurierkrans der „ Duit fche Oichteren opgedraagen, gefchonken en vereerd .,, zijn , alzoo . dat hem in den nr.a'me van hoogstgemelde „ Keizerlijke Majefteit, en des Roomfchen Rijks, het voor, „ regt en da Histgt gegund en gegeeven wordt, den Tijtel van een Keizerlijken gekroonden Duitfcben Digtmeester .,, te voeren. Het welk al zoo kragrig en vast zijn zal, al /„ was het hem voornoemd van den Keizer zeiven alfergc.„ nadigst opgedraagen en gegund, en daarom zullen allen de , „ geenen , die zich onderdaan zouden willen , deeze dusda„ nig met gevolmagtigde hand verleende voorregten en vrijheden tegen te fpreeken, ofte iets daar op te-'zeggen, de ,„ boete van twee duizend Mark zuiveren Gouds, half voor IS, de Keizerlijke Kamer , en half voor den Gepriviligeer,„ den, of met al zulke voorregten begaafd, verbeuren. Tot („ meerdere bevestiging heb ik bovengen, deezen brief eigen,„ handig onderfchreeven , daarbij drukkende mijn gewoon,„ lijk Zegel. — Gegeeven binnen Amfterdam , 1603. ,„ 1 Meij" ".

IMijne Offerande» aan Apoïïo en Hijmen. Eerfte Stukje* . Te Dordrecht, bij A. Blusfé en Zoon. 1786. Behalven 't Voorbericht. ïiQbladz.ingr. Svo. De Prijs is f 1 - 16 - :

f/°Knsóordee1,hetwelk wij over den Romeo van oiv/enDich(KJ ter velden, ( N. N. B. VI d. 1 ft. bl. 301—507.") was tweeledig: Wanneer wij dat ftuk met een Zedekundig oog jjbefchouwden , konden wij het geenszins die bewondering pen goedkeuring waerdig achten, welke vrij algemeen om. prent het zelve plaats hadden. — Maar , voor zoo verre wy het befchouwden met een Dichterlijk en Kunstkeurig M 4 oog,,