Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3o ï PETR: h 24.

Hij in den morgendaauw van dc Euangelic-predi* kinge het geestlijke Manna. Sterk was Hij er op gezet, dat dc huizen, tot Gods openbaaren Eerdienst gefchikt, wel onderhouden, cn, zo de nood drong, van nieuws herbouwd wierden, zijnde in dit opzicht Israè'ls Aartspriester Jojada gelijk, Hij deed ook wel in Vrieslands Israël, beide aan God, en aan zijn huis. Dit weeten mijne naastgelegene Medebroeders, die dit gedeelte mijner Lof- en Lijkre* den volvaardig beademen zullen, met te zeggen: Hij is hel waardig dat men Hem gedenkt, want Hij leeft ons de Sijnagoog herbouwdl Op deeze hoedanigheid laate ik

3 De teergezusterde Vriendinne van den zuiveren en onbevlekten Godsdienst, de Liefde voor het dierbaare Vaderland, volgen. Ik zal niet beflisfen uit welken grond deeze vcrklaaringc van Lfaminondas, den Thcbaaner, fproot; Ik wil dc fchatten van het geheele werreldrond voor mijne liefde tot het Vaderland niet aanneemen. (V) Dit weet ik volle zeker, dat de Held van mijn taf'ree! uit het alleredelfte beginfel even zo gefprookeu zoude hebben, indien Hem ooit een listige Diomedon, uit naam van een magtigen Forst, met zwaarweegend goud aan boord gekoomen ware , om Hem tot 's Lands nadeel om te koopen. De gedachte, de enkele gedachte, dat eene verbitterde Gemeente

Hem

ia) Orbis terrarum dhitias accipere nolopro pairiaj cantate. Zo (brak Tbeucs Durgér. Viu; Lo-rn: Nü*öS in vit; Epainin: Cspi 4.

Sluiten