Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4po REIZEN door NOORD-AMERIKA.

de andere zijde weder af, cn zoo herhaalde reizen* enige mijlen verre, zonder enig onderfcheid in de natuurlijke voortbrengzelen waartencemen zedert ik de Jore doorgetrokken was : cn ziende hoe weinigde groeijing in dit bergachtig, hoog land gevorderd was, en naardien het mij , na ernstige overweeging , zeer klaarblijklijk voorkwam dat ik niet volkoomen veilig door de fteden over het gebergte zoude kunnen trekken tot het verbond gefloten zoude zijn , hetwelk niet voor in het laatst van Junij zoude wezen , kwam ik eensklaps tot het befluit van deeze nafpeuringen voor deezen tijd te ftaaken , en dezelve tot een ander jaargetijde en tot eene gunstiger gelegenheid uitteftellen en naar Dartmouth in Georgia te keeren , om gereed te zijn mij bij een gezelfchap reizigers te voegen, dat in de maand Julij naar Mobile in West-Florida ftond te vertrekken. De geleider van dat gezelfchap was mij aanbevoolen als een bekwaam perfoon , om mij op zulk eenen langen en gevaarlijken tocht door de uitgeftrekte landen der Creeks van dienst te zijn.

Ik nam dan den volgenden dag de terugreis aan, zagtjens voortrazende en de voorwerpen aantekenende, die mij voorkwamen van enig belang te zijn, en planten verzamelende en in den avond van den volgenden dag kwam ik weder te Cowe.

Des anderendaags 's morgens bragt mij de Heer Galaman naar het Opperhoofd'van Cowe, dat in mijne afwezigheid van de jagt was teruggekeerd.

Hit

Sluiten