Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIERDE HOOFDSTUK. 49ï

Het overige van dien dag befteedde ik aan het doen van waarneemingen in en rondom de ftad, in het nazien van mijne planten enz.

De ftad Cowe beftaat uit omtrent honderd huiZen bij de oevers van de Tanafe , aan beiden zijden van dc rivier.

De Cherokeefen bouwen-hunne wooningen op eene andere wijze dan de Creeks; zij maaken flegts een langwerpig vierkant gebouw van cene enkele verdieping ; de bouwftoffen beftaan uit boom-ftammen, die van hunnen bast beroofd zijn, aan de einden ingekeept, op eikanderen vastgehecht en dan wel gepleisterd, zoo binnen als buiten, met klei, wel getemperd met droog gras,- het dak wordt gelegd van den bast van den Kaftanjenboom of lange breede fparren. Dit gebouw is egter overdwarsch afgefchotcn in drie vertrekken, fdie door binnendeuren met elkandcren gemeenfehap hebben ; bij elk huis ftaat ook nog een klein kegelvormig huisjen, met flijk bedekt, dat het winter- of ftook-huis genoemd wordt; dit ftaat enige roeden van het woon-huis over de voordeur.

Het raadhuis of het ftadhuis is een groot rond gebouw, ruim genoeg om verfcheiden honderden menfehen te bevatten; het ftaat op den top van een oud opgeworpen bergjen van aarde , omtrent twintig voeten lijnregt hoog, en het rond gebouw, dat op den top ftaat , nog dertig voeten hoog zijnde, geeft zulks het geheel gebouw eene hoogte van omtrent zestig voeten van de gemeene oppervlakte van den grond. Maar het zal niet onvoegI i 5 lijk

Sluiten