Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BINNEN-LANDEN van AFRICA. ai

tfe Steden, langs haare oevers liggende, ce doen kennen (*). Bovendien ftemmen deze onderrigtingen volmaakt overeen met die geenen, welken de Conful zijner Majesteit te Tunis, van de Barbarijfche Kooplieden, ontving, die met de Steden Tombuctou en Housfa handel drijven, en wier handel zich tot zoo ver, als de Niger bevaarbaar is, uitltrekt. Dan, dit is niet het eenig voordeel , welk de gemachtigden der Maatfchappij aan de vaderlandsliefde en den onvermoeiden ijver des Confuls magra verfchuldigd zijn; want de monfters der Plantgewasfen, welken hij zich door middel van zijne betrekkingen met de hoofden der Karavaanen, uit, de zuidlijke deelen der Woestijn, heeft weten aantefchajfFen, en door hem aan voornoemde gemachti den zijn gezonden geworden, toonen genoegzaam, dat de befchrijving dezer zelfde Plantgewasfen, reeds op last der Maatfchappij, en op gezag van den Sheriff imhammed , in openbaaren * druk

(*) De misflag van ben-ally en den Sheriff imhammet, omtrend den loop des Nigers, fchijnt daardoor veroorzaakt te zijn, dat zij eene van deszelfs takken voor die rivier zelve genomen hebben, B 3

Sluiten