Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s24 REIZE DOOR DE

De karavaan verliet nog dien zelfden dag de ftad Manna, en trok door verfcheiden dorpen naar Malacotta, waar zij wel ontvangen werd , en drie dagen vertoefde , geduurende welken tijd de fchoolmeester, wiens oudfte broeder aldaar woonagtig was, haar dagelijks eenen Os ten gefchenke gaf. De inwooners van gemelde ftad fchijnen naarftige en arbeidzaame menfchen te wezen. Zij maaken zeer goede zeep, door de Pimpernooten in water te kooken, en 'er loog van hout-aseh bytevoegen : ook vervaardigen zij uitmuntend ijzerwerk, 't geen zij naar Bondou brengen, om het tegen zout te ruilen. Eenigen dezer bewooners waren, weinige dagen geleden, van zulk eene reis terug gekomen, en bragten de berigten mede aangaande eenen oorlog tusfchen almani abdulkadar, Koning van Fouta-Torra en damel , Koning der jfalofs, De gebeurtenisfen van dezen oorlog gaven ruime ftof tot gefprekken in alle de landen, die op de oevers der Senegal en Gambia liggen, en deszelfs gefchiedenis is indedaad zoo zonderling, dat wij niet kunnen nalaaten, om het berigt van den Heer park dienaangaande, konlijk, onzen lezeren medetedelen.

De

Sluiten