is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize in de binnenlanden van Suriname.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van SURINAME» $r

Van Suriname zouden vereischc worden om eena zoo groote vesting lang genoeg te kunnen verdedigen. Naast dit fort is een fluk land met pifangs en yams tot onderhoud van de flaaven gebouwd * welke de maatfchappij hier onder eenen eigen opzigter heeft, om aan de vesting-werken te arbeiden. Maar aan de noord - oost-zijde is het van moerasfen en ondoordringbaare bosfchen omgeeven. Voorheen hetede deeze plaats Tygers - hol.

Den vierden July 's morgens vervorderden wij onzen weg en roeiden met den vloed tot aan Elifabeths Hoop, eene fchoone koffij- plantagie^ welker eigenaar * de Heer klynhams, ons tot zijnent nodigde en ons alle beleefdheden bewees, die in zijn vermogen waren, als ook mijne bark van verfrisfende vrugten en groenten voorzag. Hij beklaagde ons lot van harte en voorfpelde ons de ongemakken, met welke wij zouden te kampen hebben, daar de regen-tijd reeds voor de deur, of veel meer, van donderbuien verzeld reeds aangevangen was. „ Doch hierop kunt gij „ rekening maaken" zeide hij , „ dat gij den „ vijand niet in het gezigt zult'krijgen. Hij is te „ voorzigtig om zig in het open veld te vertoo„ nen, terwijl hij u uit zijne fchuilhoeken wel ,j zal weeten te ontdekken: zijt dan op uwe hoe„ de. Maar zoo de vijand u niet doodt* zal de „ luchtflreek het zoo veel te gewisfer doen. „ Voorwaar, daar aan erkennen wij den ijver van 1» Deel G „ uwen