Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

938 Levens-bij zonder heden

Italië houden; buiren twijrfel om bij de op handen zijnde nieuwe hurgemeesterlijke verkiezing des te nader te zijn(#). Hij vleidde Cicero treflijk in zijne brieven; hij beloofde hem veel, doch deeze was onbeweeglijk, en verliet zich niet opzijn woord. Naar eere óf roem, fchrijft hij, dorst ik niet; ook wil ik liever zijne goeds meening gelooven, dan de vervulling zijner beloften afwagten. Caesar kwam intusfchen nader bij Rome en liet Quintüs, den broeder van Cicero, mqr een taamelijk groot leger, in Gallie, als eenen man op wien hij zich kon verlaaten; intusfchen moest hij op zijn afmarsch verneemen, dat hij van de op nieuw in beweeging geraakt zijnde Galliërs belegerden zeer in de engte gedreeven werd. Derhalven veranderde Caesar zijn voorneemen, keerde met zijn volk weder te rug, ontzettede Quintus Cicero , en dreef de onrustige Galliërs op nieuw op de vlugt.

Omftreeks deezen tijd bevond zich ook een Syrifche kleine Koning re Rome, die met zijn bonte optogten Cicero en andere fchrandere lieden vrij wat gelach veroorzaakte. Hij was een Creatuur ofgunfteling van Caesar, en zijne pragt werd door Cicero zoodanig gedwarsboomd, dat hij zelfs noch regen het regt der vreemdelingen handelen, noch door zijn kwaad voorbeeld voor de Romeinen fchadelijk zijn kónde (y).

• De vijf voor C aesa r beflemde jaaren waren nu verflreeken, en Gallie onder het juk gebragt ; zoo dat Caesar geene wettige verhindering had om het Commando ter neder te leggen, en weder te Rome als een privaat perfoon te leeven (z ; doch wijl hij bemerkte, dat de magt van Pompejus dagelijks grooter begon te worden, en Julia zijne dogter in Jnet voorleden jaar geftorven was, die hij aan Pompejus ten huwelijk had gegeeven, om den band van vriendfchap onverbreekelijker met hem te maaken, was hij bevreesd, dat, bijaldien hij zonder krijgsvolk naar Rome kwam, zijne tegenflreevers naar welgevallen met hem handelen zouden (/O; want het ging daar regt verward toe (_*). Vier

Candi-

(*) Dio Cassius libro XL, & Cicero epist. 5 lib. III ad Qji. Fratr.

(y) Vide Cicero nis, Epist. XI lib. II ad Qji. Fratrem.

(s Vide fupra /Imium 694.

(a Dio Cassius, lib, XL

(fj Na Rome 700 voor Christus 50.

Sluiten